2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mscapor
zaradenie pg. zamestnanca

Dobrý deň, prosím o radu pri správnom zaradení pedagogického zamestnanca - učiteľky v materskej škole
Pani učiteľka dosiahla nasledovné stupne vzdelania:
1. úplné stredné, ukončené maturitnou skúškou v r. 2002 na Strednej pedagogickej škole v Leviciach, odbor: učiteľstvo v materskej škole,
2. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa /Mgr./, v študijnom odbore: Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, ukončené štátnou skúškou v roku 2008, ešte doplnenie údajov z diplomu, presne toto tam má:
skončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy.
Podľa § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa jej priznáva akademický titul "magister". 26.5.2008.
NEMÁ samostatné bakalárske štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika.
3. vysokoškolské vzdelanie / PaedDr./, ukončené v roku 2010 na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia a obhájila rigoróznu prácu
s názvom ,,Pracovné listy ako učebná pomôcka pri edukačných aktivitách v materskej škole“.
Od roku 2008 pracuje v materskej škole ako učiteľka, v súčasnosti na karierovom stupni samostatná učiteľka.
Ďakujem. Malíková

Maria Pavlikova
zaradenie pg. zamestnanca

Dobrý deň,
spomínam si na túto otázku. pozerala som sa ako na tri učiteľky a teraz som zistila, že je to jedna učiteľka. Stredná pedagogická škola a vysokoškolské vzdelanie pre primárne vzdelávanie sa niekedy hodnotí ako plnenie kvalifikačného predpokladu a niekedy nie. Ja by som sa priklonila, že pani učiteľka je kvalifikovaná ako učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a priznala by som jej aj rigoróznu skúšku pre zaradenie do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou. Moje stanovisko však nenahrádza posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov zamestnávateľom podľa § 14 zákona č. 138/2019 Z. z.