7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Helena Vicenová
zaradenie PZ

Zamestnankyňa pracovala 20 rokov na vysokej škole Ekonomickej v Bratislave ako vysokoškolská učiteľka - odborná asistentka (potvrdenie od zamestnávateľa z VŠ). Predtým pracovala ako učiteľka strednej školy od 2002 do 2004.
Vzdelanie:
VŠ II.stupňa učiteľstvo: matematika - deskriptívna geometria (UK v Bratislave)
VŠ III.stupňa: odbor: štatistika (EU v Bratislave)
Prebiehajúce rozširujúce štúdium (od 1.9.2022): Informatika (UK v Bratislave)

Na strednú školu nastúpila ako učiteľka 30.8.2022. V školskom roku 2022/2023 vyučovala matematiku a informatiku. Zamestnávateľ ju zaradil do kariérového stupňa s I.atestáciou.
Momentálne pracuje ako učiteľka na strednej škole a vyučuje iba informatiku.
Môže ju zamestnávateľ zaradiť podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch paragraf 30 ods. 3 do kariérového stupňa s II.atestáciou?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie PZ

Dobrý deň,
prvým predpokladom pre zaraďovanie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa je plnenie kvalifikačných predpokladov. Nepíšete, aké vzdelanie ste jej uznali ako plnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu informatika. Z otázky mi nie je jasné ani na základe čoho bola zaradená do kariérového stupňa ako učiteľka s prvou atestáciou.

Helena Vicenová
zaradenie pedagogického zamestnanca

Zamestnankyňa pracovala 20 rokov na vysokej škole Ekonomickej v Bratislave ako vysokoškolská učiteľka - odborná asistentka (potvrdenie od zamestnávateľa z VŠ). Predtým pracovala ako učiteľka strednej školy od 2002 do 2004.
Vzdelanie:
VŠ II.stupňa učiteľstvo: matematika - deskriptívna geometria (UK v Bratislave)
VŠ III.stupňa: odbor: štatistika (EU v Bratislave)
Prebiehajúce rozširujúce štúdium (od 1.9.2022): Informatika (UK v Bratislave)

Na strednú školu nastúpila ako učiteľka 30.8.2022. V školskom roku 2022/2023 vyučovala matematiku a informatiku. Zamestnávateľ ju zaradil do kariérového stupňa s I.atestáciou.
Momentálne pracuje ako učiteľka na strednej škole a vyučuje iba informatiku.
Môže ju zamestnávateľ zaradiť podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch paragraf 30 ods. 3 do kariérového stupňa s II.atestáciou?

Do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou ju zamestnávateľ zaradil podľa paragrafu 30 ods. 3 písm. a). V školskom roku 2022/2023 učila 22 hodín z toho 10 hodín učila matematiku kvalifikovane (polovicu zo svojho úväzku zníženého o jednu vyučovaciu hodinu). Momentálne jej však prebieha rozširujúce štúdium informatiky a všetky hodiny z úväzku učí informatiku. Momentálne učí iba informatiku. Moja otázka: Ak by učila polovicu zo svojho úväzku matematiku, môže ju zamestnávateľ zaradiť na jej žiadosť do kariérového stupňa s druhou atestáciou na základe paragrafu 30 ods. 3 písm. b) ?

Maria Pavlikova
zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
ak Vaša učiteľka - "Momentálne jej však prebieha rozširujúce štúdium informatiky a všetky hodiny z úväzku učí informatiku," tak neplní kvalifikačné predpoklady, čo znamená 6. platová trieda a všetky ostatné zaradenia sú bezpredmetné. V záhlaví § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z,. je uvedené ...., ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady. Vtedy spĺňala, dnes nespĺňa. Prečo ste jej zobrali matematiku ? Asi tomu nerozumiem, ale inak odpovedať neviem.

Helena Vicenová
zaradenie pedagogického zamestnanca

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a za Váš čas.

mária003
zaradenie - učiteľ pre materské školy

Dobrý deň prosím o radu:
V roku 2011 som ukončila vysokoškolské štúdium v aprobácii učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a začala som študovať nadstavbové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre materské školy na pedagogickej a sociálnej akadémii, ktoré som ukončila v roku 2012.
V roku 2012-2015 som absolvovala rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a nadväzne na to som absolvovala v roku 2017 atestáciu.

Keď som sa rozhodovala aký druh rozširujúceho štúdia absolvujem pomohlo mi odporúčanie od p. Márie Pavlíkovej ku vtedajšej platnej vyhláške 437/2009:
Maria Pavlíkova
Rozširujúce štúdium
Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. .z, príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy. Ak absolvujete rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa - bod 1 alebo 2, rovnako ako keď absolvujte rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky - bod 11 uvedenej vyhlášky. V oboch prípadoch Vám bude patriť zaradenie do 10. platovej triedy. Ak absolvujete rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, budete kvalifikovaná aj na prvý stupeň základnej školy.

prosím poradíte mi, či podľa vyhlášky č. 173/2023 Z. z. prílohy č. 1 bod 6 spĺňam vysokoškolské vzdelanie 2 stupňa pre MŠ:
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo učiteľstvo akademických predmetov, rozširujúce štúdium
a) predprimárnej pedagogiky alebo učiteľstva pre materské školy alebo
b) primárnej pedagogiky a úplné stredné odborné vzdelanie získané na strednej pedagogickej škole, na pedagogickej a sociálnej akadémii alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v študijnom odbore
1. učiteľstvo pre materské školy alebo
2. pedagogická škola

veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
zaradenie - učiteľ pre materské školy

Dobrý deň,
hoci od 1. 9. 2023 platí vyhláška MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. kvalifikačné predpoklady sa nejak výrazne nezmenili. Ak ste boli kvalifikovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., boli ste kvalifikovaná podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. a ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa aj podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť 6. bod ako to uvádzate aj v otázke.