17 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Slávka Peceková
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Dobrý deň pani Pavlíková,

PZ – od 2019 u nás vyučuje anglický jazyk – plný úväzok

2001 - štátna skúška -všeobecná z anglického jazyka
2002 – štátna skúška špeciálna z anglického jazyka – prekladateľstvo
2004 – Ing. štúdium na EU / Obchodná fakulta – Medzinárodné podnikanie
2012 – DPŠ – EU –Národohospodárska fa
2015 – PhD. – EU Manažment medzinárodného podnikania

Od 2005 lektor v jazykovej škole

Uznať mu I. atestáciu a zaradiť ho do 8. PT by bolo možné v prípade ak by učil odborné ekonomické predmety. Otázka, ak by učil pár hodín ekonomické predmety a aj anglický jazyk, bolo by možné ho zaradiť do 8. PT? Zaradiť ho môžem hneď alebo musí spĺňať pedagogickú prax 5r (alebo sa počíta práca v jazykovej škole ako pedag.prax)?
Ďakujem za odpoveď.

S úctou,
Peceková

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Napíšte mi, podľa ktorého § mu chcete uznať prvú atestáciu. Lektor jazykovej školy nie je v zmysle § 19 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec. Pri zaraďovaní do kariérových stupňov sa nesleduje pedagogická prax, ale zaradenie v príslušnom kariérovom stupni - v tomto prípade ako samostatný učiteľ. Na základe uvedeného skutočne neviem zodpovedne odpovedať. Obráťte sa na MŠVVaŠ SR.

Slávka Peceková
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Dobrý deň pani Pavlíková,

myslela som skôr, či v prípade splnenia podmienky 5r. zaradený do kategórie PZ - samostatný, ak by učil pár hodín ekonomické predmety ale aj anglický jazyk, bolo by možné ho zaradiť do 8. PT? Ak by väčšiu časť úväzku učil anglický jazyk? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

To som pochopila, že ho chcete zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, ale neviem na základe čoho. Na základe PhD., t. j. vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa to § 30 zákona č. 138/2019 Z. z. neumožňuje. Preto som sa pýtala, že na základe čoho, teda akého paragrafu, prípadne ktoré vzdelanie zvažujete. Keď budem vedieť presnejšie, potom zvážim, či spĺňa podmienky alebo nie. Dôležité je, či zvažujete zaradenie do 8. platovej triedy do 31. 12. 2021 alebo po tomto termíne.

Slávka Peceková
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Dobrý deň,

áno, na základe PhD a po 31. 12. 2021. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Ak ste čítali moje predchádzajúce odpovede, tak ste sa dozvedeli, že za PhD. samostatný pedagogický zamestnanec po piatich rokoch sa od 1. 1. 2022 nezaraďuje do 8. platovej triedy. Nie je to uvedené, teda § 30 zákona č. 138/2019 Z. z. to neumožňuje.

Slávka Peceková
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

pani Pavlíková, veľmi pekne ďakujem za upozornenie v zmene § 30 zákona č. 138/2019 Z. z. zmenu v bode 3) som si skutočne nevšimla.
Prosím, môžeme mu uznať 12 % príplatok za profesijný rozvoj PZ za štátnu skúšku z jazyka, aj keď ju vykonal v r. 2001-2002?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Uznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. za štátnu jazykovú skúšku by ste v podstate mohli, i keď sa pozastavujem nad tým, prečo až teraz. Prečo neriešite personálne a mzdové záležitosti pri vzniku pracovného pomeru. Za "staré" jazykové skúšky sa priznávali kredity. Kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. mohol Váš zamestnanec poberať až do 31. 8. 2026.

Slávka Peceková
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Dobrý deň pani Pavlíková,

z dôvodu:
- pedagogickému zamestnancovi, ktorý získal minimálne tri roky pedagogickej praxe, patrí za štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka do 31. augusta 2019 60 kreditov. – nespĺňal podmienku pedagogickej praxe.

po 1. 9. 2019 - pedagogickému zamestnancovi, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, ktorú vykonáva, nie je začínajúcim pedagogickým zamestnancom, má minimálne dva roky výkonu pedagogickej činnosti a nepoberá príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, patrí za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole vykonanej po 1. 9. 2019 príplatok za profesijný rozvoj v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. – pri nástupe nespĺňal podmienku pedagogickej praxe a do dnešného dňa nepožiadal o uznanie príplatku za profesijný rozvoj.

podľa §30 zákona:

(3) Riaditeľ môže pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do

a) kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej tri roky pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,

Prosím, obdobie počas, ktorého získal vzdelanie tretieho stupňa je možné chápať ako 3-ročné pôsobenie na VŠ?

ďakujem za odpoveď.

S úctou,
Peceková

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Pedagogický zamestnanec by Vám mal preukázať dokladom z vysokej školy, že na vysokej škole pôsobil a Vy posúdite, či uplatníte § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Odporúčam veľmi opatrne s týmto §, pretože budete potrebovať zvýšené mzdové prostriedky.

Slávka Peceková
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Dobrý deň pani Pavlíková,

PZ – vyučuje u nás odborné poľnohospodárske predmety
1992 ukončené Ing. štúdium - VŠ poľnohospodárska Nitra – Fakulta prevádzkovo-ekonomická -učiteľstvo odborných poľnohosp. predmetov – predmety živočíšnej výroby
2004-2009 – PhD. – EU Bratislava – Obchodná fakulta, odvetvové a prierezové ekonomiky
1995 – štátnica z nemeckého jazyka na VŠ v Nitre
Prvýkrát zamestnaný ako stredoškolský PZ od augusta 2021, t.j. zaradený ako začínajúci.
Moja otázka je opäť k § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.a jeho uplatnenie v prípade tohto PZ. Prosím, po ukončení adaptačného je možné ho zaradiť do 8. PT ako PZ s I. atestáciou? Alebo už nemusí pokračovať v adaptačnom a od januára 2022 môže byť zaradený s I. atestáciou? Alebo kedy je možné takéhoto PZ zaradiť do 8.PT:
Aj tomuto PZ je možné uznať príplatok za profesijný rozvoj za štátnu skúšku z jazyka?
Ďakujem za odpoveď.

S úctou,
Peceková

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Od septembra 2021 by už mohol ukončiť adaptačné vzdelávanie aj keby nebola novela zákona č. 138/2019 Z. z. Novelu poznáme už od novembra 2021, nebolo treba čakať do marca 2022. Adaptačné vzdelávanie ukončite čo najskôr. Ktoré obdobie pôsobil na vysokej škole ? V predchádzajúcej otázke sama uvádzate "za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole vykonanej po 1. 9. 2019 patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený". Štátnica vykonaná v roku 1995 patrí podľa Vás do tohto obdobia ? A je vykonaná na vysokej škole v Nitre, nie na štátnej jazykovej škole. Ani tomuto ani predchádzajúcemu 12 % príplatok za štátnu jazykovú skúšku nepatrí.

Slávka Peceková
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Dobrý den pani Pavlíková,

zrejme sa nechápame.
Nastúpil ako PZ a jeho prvé zamestnanie v strednom školstve sa začalo na konci augusta 2021, t.j. tento školský rok 2021/2022. Takže bol zaradený do adaptačného vzdelávania. Zákon č. 138/2019 Z. z. neurčuje síce dobu trvania adaptačného vzdelávania. Je uvedené len, že začínajúci pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru v školstve. Zvyčajne u nás adaptačné trvá 10 mesiacov.

Toto bolo platné v čase jeho nástupu. Od januára 2022 je však účinná nová verzia zákona. A preto ma zaujíma ako postupovať pri zaradení takéhoto PZ, ktorý má VŠ tretieho stupňa a v podstate by mohol byť zaradený ako PZ s I. atestáciou.
Čo sa týka štátnej jazykovej skúšky, zákon neustanovuje, v akej inštitúcii má byť vykonaná štátna jazyková skúška. Zvyčajne sa vykonáva na jazykovej škole ale keď má niekto štátnicu z jazyka vykonanú na vysokej škole, tak by táto štátnica mala mať predsa rovnakú. Alebo mýlim?
Prosím, zamestnanec, ktorý nastúpi alebo nastúpil po 01. 9. 2019 po prvýkrát do školstva ako PZ a vykonal štátnu skúšku z jazyka pred 01. 9. 2019 má nárok alebo nemá nárok na priznanie príplatku za profesijný rozvoj za vykonanie štátnej jazykovej skúšky?

Nakoľko vo Vašej odpovedi vyššie ste uviedli, že už mal byť vyplácaný príplatok za štátnu jazykovú skúšku dotyčnému PZ a v odpovedi zo dňa 15.3.2022 uvádzate, že danému PZ nepatrí.
Ďakujem za odpoveď.

Peceková

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Vaše otázky sú príliš obsiahle a napriek tomu pre mňa málo zrozumiteľné, čo som vedela, to som Vám už napísala. Moje odpovede čítate veľmi povrchne a za to ja nemôžem. Ak máte dojem, že odpovedám nesprávne, nemusíte brať moje odpovede vážne. Ja nie som právny poradca, iba sa snažím pomôcť zamestnancom škôl pri riešení ich kvalifikačných predpokladov. V mojich predchádzajúcich odpovediach nič nemením.

Slávka Peceková
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Dobrý deň pani Pavlíková,

ďakujem za odpoveď. Spôsob odmeňovania PZ mi príde až príliš komplikovaný a za Vaše rady som Vám vždy veľmi vďačná. Prajem príjemný deň.
S úctou,
Peceková

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

Odmeňovanie v školstve nie je komplikované. Problém je v tom, že učitelia sú nekvalifikovaní a ťažko ich zaradiť do príslušnej platovej triedy. Okrem zákona č. 553/2003 Z. z., je potrebné venovať pozornosť zákonu č. 138/2019 Z. z. a čítať, čo je tam napísané, neprekrucovať slová a príslušné vzdelania.

Annina
Zaradenie PZ - PhD. - I. atestácia

P. Pavliková, plne s Vami súhlasím. Vyštudovaných máme veľa, ale nie na požadované pozície.