4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Monika111
Zaradenie PZ v CVČ

Zaradenie PZ
Sme základná škola, ktorej súčasťou je aj CVČ.
Chceme preradiť PZ - učiteľa s 1. atestáciou ako vychovávateľa v CVČ.
Ukončené ped. vzdelanie - učiteľstvo pre školy 1. cyklu - telesná výchova a branná výchova,
- rozširujúce štúdium, učiteľstvo všeobecno vzd. predmetov - dejepis

1. V CVČ by mal len krúžky so zameraním na TV a šport, zaradený do ktorej PT?
2. krúžky TV šport a dejiny, história ?

3. Mohol by byť zaradený ako zástupca riaditeľa pre CVČ - pre vedúceho pracovníka spĺňa podmienku 1. kvalifikačnej skúšky (v zákone sa stanovuje podmienka, zamestnanec s 1. atestáciou)
pre zaradenie ako vedúci zamestnanec

pre zaradenie do PT 10 - samostatný vychovávateľ

4. Zatiaľ v CVČ máme vedúcich krúžkov zamestnaných len na dohody o pracovnej činnosti.
Mohol by byť po preradení tento zamestnanec vedúcim pracovníkom, keď by neriadil zamestnancov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy?

Vopred ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ v CVČ

V prvom rade si musíte uvedomiť, že pedagogickí zamestnanci v centrách voľného času sú zaradení v kategórii vychovávateľ. Učiteľ, ktorého vzdelanie uvádzate je kvalifikovaný na vedenie uvedených krúžkov. Pri jeho zaradení do kariérového stupňa a platovej triedy budete vychadzať z § 27 ods. 4 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradíte ho do 10. platovej triedy. Atestáciu vykonanú v kategórii učiteľ mu neuznáte, teda nebude spĺňať podmienku vykonania prvej atestácie ako vedúci zamestnanec. Vedúci krúžku nie je vedúcim zamestnancom v zmysle § 9 ods. 3 Zákonníka práce ani § 34 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. Vedúcim zamestnancom je zástupca riaditeľa pre CVČ a ten musí spĺňať podmienky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.

Monika111
zástupca riaditeľa cč

Keď budem mať kvalifikovaného vychovávateľa s 1. atestáciou, zástupcu riaditeľa pre cvč - koľko musí riadiť zamestnancov v pracovnom pomere na pracovnú zmluvu?
Zatiaľ len zamestnanci na dohody o pracovnej činnosti.

Ďakujem aj za predchádzajúcu odpoveď.

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa CVČ

V praxi sa zaužívalo, že vedúci zamestnanec musí riadiť najmenej dvoch zamestnancov, aby mal nárok na príplatok za riadenie. Neurčuje sa, že to musia byť zamestnanci v pracovnom pomere. Ak budú splnené podmienky podľa § 9 ods. 3 Zákonníka práce, t. j., že určuje a ukladá podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im záväzné pokyny, tak to môžu byť aj zamestnanci na dohody o mimopracovnej činnosti.