2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Sklenka
Zaradenie - rada

Dobrý deň, chcem sa opýtať na zaradenie do platovej triedy, ak mám skončenú :
* SPŠ odevnú (1991) *Doplňujúce pedag. štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno- vzdelávaciu činnosť na SOU (1997) na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, záverečné skúšky z pedagogiky , psychológie a z didaktiky odborného výcviku
* Bakalárske štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v študijnom odbore majster odbornej výchovy (1998), bakalárske skúšky z pedagogiky, psychológie a didaktiky odborného výcviku.
Pracujem v ZŠ ako vychovávateľka v Školskom klube detí. Mám započítanú prax 23 rokov. Aké vzdelanie by som potrebovala doplniť, aby som mohla byť vo svojej práci kvalifikovaná ?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie - rada

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Na bakalárske štúdium majster odbornej výchovy nenadväzuje žiadne vzdelanie, ktorým by ste získali kvalifikačný predpoklad na činnosť vychovávateľky na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Musíte absolvovať niektoré vzdelanie uvedené v prílohe. Na úrovni stredného odborného vzdelania ste kvalifikovaná v súlade s 21. bodom v oddiele C uvedenej prílohy.