2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
lubicavidli
zaradenie špeciálneho pedagóga po MD

Dobrý deň,

chcela by som Vás požiadať o radu. Od 1.09. 2002 som bola zamestnancom špeciálnej školy. 15.06 2004 som absolvovala rigoróznu skúšku. 22.04 2003  sa mi narodila prvá dcérka, a 18.03 2005 druhá. Do roku 2008 som teda bola na MD. Od 19.03.2008 do 31.08 2010 mi bolo poskytnuté neplatené voľno. Od 1.09 2010 som nastúpila do nového zamestnania. V zápočtovom liste mi bola vypočítaná odborná prax 6 rokov a 127 dní.(  predtým som pracovala rok v nemocnici, a v MŠ. z čoho mi rátali 2/3 možnej praxe ).

Kam ma môže riaditeľka zaradiť, a mala by mi uznať i I.kvalifikačnú skúšku??? Ďakujem za odpoveď. Adaptačné vzdelávanie mám ukončené z prvého zamestnania, i s potvrdením.

 

raabe
odpoveď

Podľa údajov vo Vašej otázke máte odpracovaný necelý rok pedagogickej praxe (od 1.9.2002 do nástupu na MD – apríl 2003) a pre účely odmeňovania od 1.9.2002 zhruba 5 rokov započítanej praxe plus započítaná prax na predchádzajúcich pracoviskách. Je rozdiel medzi posudzovaním pedagogickej praxe a započítanej praxe.

Do započítanej praxe pre účely odmeňovania v školstve sa započítava prax podľa § 6 zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Pedagogickému zamestnancovi sa započítava v plnom rozsahu tzv. odborná prax – prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú bude zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa. Ak vykonávate pedagogickú činnosť, do odbornej praxe Vám bude v plnom rozsahu započítaná každá pedagogická činnosť, bez ohľadu na to, či bola vykonaná na MŠ alebo na ZŠ.

Ďalej sa do započítanej praxe započítava doba starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej a rodičovskej dovolenky, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a spolu na všetky deti najviac šesť rokov a tiež doba praxe pri vykonávaní iných činností, ktoré majú iný charakter, ako činnosť, ktorú bude zamestnanec u zamestnávateľa vykonávať; túto prax zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti, najviac v rozsahu dvoch tretín.

Váš zamestnávateľ zrejme postupoval podľa uvedeného, ak Vám do započítanej praxe pre účely odmeňovania stanovil dobu vyše šesť rokov. Dobu započítanej praxe použije zamestnávateľ na zvýšenie platovej tarify o príslušné percentu za celé roky započítanej praxe k 31. decembru bežného kalendárneho roka. Overte si, v akom rozsahu Vám započítal dobu pedagogickej praxe na MŠ.

Pedagogická prax je definovaná v § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súhrn pracovných činností, vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku. Do pedagogickej praxe teda nie je možné započítať dobu starostlivosti o dieťa ani doby inej praxe.

Rigoróznu skúšku ste vykonali v roku 2003. Tá sa podľa predpisov platných do 31. 10. 2009 považovala v súlade s § 9 ods. 1 písm a) Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Zb. po piatich rokoch pedagogickej praxe za náhradu I. kvalifikačnej skúšky. Zákonom č. 317/2010 Z. z. bola vyhláška dňom účinnosti zákona (1. 11. 2009) zrušená. Teda ak ste nedosiahli k 1. novembru 2009 päť rokov pedagogickej praxe, nemožno Vám uznať rigoróznu skúšku za náhradu I. kvalifikačnej skúšky a to ani následne po dosiahnutí piatich rokoch pedagogickej praxe, pretože vyhláška, ktorá to umožňovala, je zrušená. Od 1. novembra 2010 už možno 1. atestáciu získať iba podľa zákona 317/2009 Z.z. – získanie kreditov a vykonanie 1. atestácie.

Neuvádzate, aké ste získali vzdelanie, preto nemožno presne určiť Vaše platové zaradenie. Ale ak máte vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované na výkon pedagogickej činnosti, ktorú vykonávate (Vyhláška MŠ SR č. 347/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), budete zaradená v kariérovom stupni „samostatný pedagogický zamestnanec“ v platovej triede 10. Ak pôsobíte na špeciálnej škole alebo špeciálnom školskom zariadení, v pracovnej triede dva.

Odpovedala: Eva Holíková, vedúca Osobného úradu, KšÚ V Bratislave