12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ewka
Zaradenie učiteľa ANJ

Dobrý deň
chcela by som poprosiť o radu pri zaraďovaní učiteľa ANJ:
Učiteľ na ZŠ, ktorý vyučuje plný úväzok ANJ
- VŠ II.stupeň prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii španielsky jazyk a kultúra - Mgr. rok 2009
- Jazyková škola - vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z jazyka anglického - úroveň C1-C2 - 2012
- vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na výučbu predmetu španielsky jazyk
- má ukončené adaptačné vzdelávanie a prax 9 rokov

Zaradiť ju ak bude vyučovať len ANJ do 10 PT alebo do 11PT?

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ANJ

Váš učiteľ je kvalifikovaný na vyučovanie anglického jazyka na základnej škole a patrí mu zaradenie do kariérového stupňa samostatný učiteľ do 10. platovej triedy. Nepíšete nič o prvej atestácii, ktorá by ho oprávňovala na zaradenie do 11. platovej triedy.

Beata Stenclova
NJ

Dobry deň,chcela by som poprosiť o radu pri zradení učiteľa NEJ:
Učiteľ na Gymnáziu, ktorý vyučuje plný úväzok NEJ
- VŠ II.stupeň prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii anglicky a rusky jazyk - PHDr
- Jazyková škola - vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z jazyka nemeckého - úroveň C1-C2 - 2011
- preklad.prax 20 rokov a pedagogická prax 10 rokov
Zaradenie do 10 PT alebo do 11PT?

msuchanicova
Zaradenie učiteľa NEJ

437/2009 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 20. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poţiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy

Kvalifikačné predpoklady

17. len na vyučovanie cudzích jazykov aj
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej
jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie; vykonanie základnej štátnej
jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak
ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005.
Dotyčný vykonal štátnu jazykovú skúšku z NEJ v r. 2011. Pokiaľ je u Vás zamestnaný po 1x, Môže byť zaradený do 11PT s podmienkou vykonania DPŠ . Začať štúdium musí do dvoch rokov a ukončiť do 4 r (podchytené má to byť v pracovnej zmluve). Pokiaľ je zamestnaný viac ako 2 roky musí byť zaradený so 10 PT. Až keď si sám požiada a dokončí DPŠ môže byť zaradený v 11PT.

msuchanicova
Zaradenie učiteľa NEJ

Oprava: Ospravedlňujem sa, ale vyššie uvedený komentár nie je správny.
Nemá byť zaradený v 11PT ( V 11PT sú zaradní PZ s 1. atestáciou, po splnení podmienok na vykonanie 1. atestácie).
Ak má dotyčný pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie ( tak, ako je to uvedené v predošlom komentári) a má ukončené adaptačné vzdelávanie môže byť zaradený v 10PT ako samostatný PZ.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa NEJ

V prvej Vašej odpovedi (naozaj chybnej) ste uviedli presnú citáciu z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Prečo ste svoju druhú odpoveď doplnili o povinnosť mať absolvované doplňujúce pedagogické štúdium, keď to vyhláška nevyžaduje ? Pri 10 ročnej pedagogickej praxi odpadá aj povinnosť absolvovať adaptačné vzdelávanie.

Anka69
Zaradenie trénera športovej triedy

Dobrý deň,
prosím o radu pri zaradení trénera do športovej triedy na ZŠ.

1. tréner - vzdelanie - úplné stredné odborné, má ukončené štúdium vykonaním záverečných skúšok v zmysle nariadenia vlády SR č. 469/191 získaný trénerský peukaz II. triedy vo futbale, preukaz trénera licencie B kvalifikačnej triedy II

2. tréner - vzdelanie VŠ I. stupňa Bc. na UMB fakulta prírodných vied v študijnom odbore majster OV, a má diplom zo slovenského futbalového zväzu ako tréner futbalu 4. kvalifikačnej triedy s licenciou C

Maria Pavlikova
Zaradenie trénera športovej triedy

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre kategóriu tréner športovej školy a športovej triedy v časti XVI. Váš tréner s úplným stredným odborným vzdelaním spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa písm. D uvedenej vyhlášky ako tréner futbalu môže byť zaradený do 7. platovej triedy ako začínajúci tréner a po ukončení adaptačného vzdelávania do 8. platovej triedy. Tréner s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa podľa môjho názoru nespĺňa kvalifikačnú požiadavku, ktorou je minimálna II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo minimálne tretí kvalifikačný stupeň v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví.

janabav
Posúdenie kvalifikovanosti

Dobrý deň,

prosím o radu vo veci posúdenia kvalifikovanosti na vyučovanie ANJ:
Učiteľka ukončila inžinierske štúdium, Ekonomickú univerzitu v BA. Štátnu skúšku z anglického jazyka vykonala na Ekonomickej univerzite v Bratislave - Ústav jazykov /Vysvedčenie o štátnej skúške/. Učí viac ako polovicu úväzku anglický jazyk. Momentálne si robí DPŠ.
Môžem ju zaradiť ako kvalifikovanú do 7. platovej triedy? Adaptačné vzdelávanie má úspešne ukončené. Ďakujem.
S pozdravom,
Jana Bavoľárová

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikovanosti

Vaša učiteľka je kvalifikovaná na vyučovanie cudzieho jazyka v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1 3. diel - len na vyučovanie jednotlivých predmetov. Môžete ju zaradiť do 7. platovej triedy.

Martina MM
Učiteľ ANJ na ZŠ podmienky

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o objasnenie podmienok za ktorých by som mohla učiť na ZŠ anglicky jazyk a v akej platovej triede by som pravdepodobne začínala. Vyštudovala som na EF UMB, čiže mám ukončené VŠ vzdelanie II.stupňa. Počas štúdia som na VŠ absolvovala štátnu skúšku z anglického jazyka v ekonomickom odbore. Nemám pedagogickú prax, ale prax už mám cca 15 rokov. Co by bolo potrebné aby som mohla začať učiť? Vopred veľmi pekne ďakujem za objasnenie.

Maria Pavlikova
Učiteľ ANJ na ZŠ podmienky

Štátna skúška z anglického jazyka v ekonomickom odbore, ktorú ste počas štúdia som na VŠ absolvovali pravdepodobne nie je rovnocenná štátnej skúške na štátnej jazykovej škole, a preto nie je postačujúca ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 38/2019 Z. z. základný kvalifikačný predpoklad pre učiteľa, ale na vyučovanie konkrétneho predmetu musíte mať konkrétne zameranie. Na vyučovanie cudzieho jazyka je najviac kombinácii vzdelaní. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1. Po jej preštudovaní vyberte najvhodnejší druh a spôsob doplnenia Vášho vzdelania. Začínať budete v 6. platovej triede.