7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
MS skolsky portal
Zaradenie učiteľa MŠ

Chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri zaradení pedagogického zamestnanca. Do našej materskej školy sme na pozíciu učiteľky prijali absolventku štúdia na Strednej pedagogickej škole – študijný odbor učiteľstvo pre materské školy. Forma štúdia – dvojročné štúdium popri zamestnaní pre absolventov stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie. Následne absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte, kde ukončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy, s akademickým titulom „magister“. Predložila nám aj Osvedčenie o vykonaní 1. atestácie. Názov atestačnej práce – Vzdelávacie aktivity na rozvíjanie slovnej zásoby v materskej škole. Osvedčenie o vykonaní 1. atestácie je vystavené na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Nezdá sa nám v poriadku, aby mala atestáciu na predprimárne vzdelávanie, keďže má ukončené vysokoškolské štúdium na primárne vzdelávanie. Predpokladáme, že osvedčenie o vykonaní 1. atestácie malo byť v súvislosti so štúdiom na strednej škole. Aj ostatní naši pedagogickí zamestnanci, napriek vysokoškolskému vzdelaniu 2. stupňa pre primárne vzdelávanie, získali 1. atestáciu na stredoškolské vzdelanie v súvislosti s predprimárnym vzdelávaním.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa MŠ

Pri posudzovaní zaradenia Vašej učiteľky materskej školy do platovej triedy a uznanie prvej atestácie k príslušnému stupňu vzdelania je potrebné presne určiť, či je kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Na posúdenie potrebujete uviesť roky ukončenia jednotlivých štúdií a presne napísať odbor vzdelania a program vzdelania. a rok vykonania atestácie, aby som jej vzdelanie mohla posúdiť v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Prípadne na základe ktorého bodu vyhlášky nespĺňa kvalifikačný predpoklad. Nemôžete posudzovať jednotlivé učiteľky navzájom, ale musíte zohľadňovať vzdelanie podľa vyhlášky.

Magdaléna Lovásová
Asistent učiteľa - vyhláška 1/2020

Dobrý deň,

pracujem ako asistent učiteľa s VŠ vzdelaním doplneným o DPŠ (manažment).

Podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov je zmena: študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo + rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.

Keď som nastupovala ako asistent bolo požadované DPŠ. Je teraz potrebné doplniť si rozširujúci modul pre asistenta?

Ďakujem veľmi pekne.

S prianím pekného dňa
M.L.

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa - vyhláška 1/2020

Vyhláška MŠVVaŠ SR č 1/2020 Z. z. je aktuálna. Nie je v nej uvedené, že vzdelanie pedagogických zamestnancov sa má od 1. 1. 2020 prehodnocovať.

Ivana 80
Platova trieda

Dobrý deň. V minulom školskom roku som pracovala ako PA, bola som v 6 platovej triede. Od tohto septembra pracujem ako učiteľka v MŠ a zaradili ma do 5. platovej triedy. Mám vysokoškolské vzdelanie I. stupňa odbor Majster odbornej výchovy (ukončené 2003), a 2 ročné pomaturitné štúdium v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (ukončené v 2020). Adaptačné mám ukončené, takže som samostatný učiteľ. Je moje zaradenie do 5 triedy správne? Ďakujem za odpoveď

Marcela38
Zaradenie ped. zamestnanca

Dobrý deň, pracovala som ako vychovávateľka v Liečebno výchovnom sanatóriu od roku 2016. Toto zamestnanie bolo moje prvé v školstve. Mám ukončené VŠ vzdelanie 1 stupňa Bc.- sociálna pedagogika. Pri nástupe ma zaradili do 8 platovej triedy, pracovná trieda 2,/ podľa nového zákona platobná trieda 5/ ako začínajúceho pedagóga, to je v poriadku. Moja otázka je- Do akej platobnej triedy ma mali zaradiť po ukončení adaptačného vzdelávania? V PLATOBNOM VÝMERE som po adaptačnom vzdelávaní zaradená ako samostatný pedag. zamestnanec/ vychovávateľ, ale stále som bola zaradená do 8 platovej triedy, je toto zaradenie správne?

Do 6 platobnej triedy ma zaradili až potom ako som začala študovať špeciálnu pedagogiku.

S pozdravom Marcela

Maria Pavlikova
Zaradenie ped. zamestnanca

Ak pre liečebno-výchovné sanatórium sa uplatňuje vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3., 3. diel, II. časť, oddiel B, tak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika, spĺňate kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľa podľa bodu 25 vedenej prílohy. Pri vzniku pracovného pomeru Vám mali dať podmienku získať špeciálnopedagogickú spôsobilosť podľa § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradiť Vás do 6. platovej triedy. Vašu otázku ste napísali pre mňa trochu nezrozumiteľne a od roku 2016 ste si mali overiť svoje zaradenie. V tom období platiť zákon č. 317/2009 Z. z. a vyhláška č. 437/2009 Z. z.