8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ivana Jandurová
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,

prosím o radu: nastupuje nám zamestnanec: má skončenú Pedagogickú a kultúrnu akadémiu v Modre odbor pedagogická škola, končila ju 25.5.1999. Na základe tohto vzdelania je kvalifikovaná podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. ako učiteľka MŠ.
Má ešte Bc. z Politológie a Mgr. z Masmediálnej komunikácie. Toto jej však podľa mňa platovú triedu nezvyšuje.
Má po adaptačnom procese, čiže ju zaradím ako samostatnú ÚSO do 5 platovej triedy.

Zamestnankyňa by chcela byť zaradená do 6 platovej triedy ako nekvalifikovaný s VŠ II. stupňa.

Prosím, ktorý postup je správny?

Doniesla si Osvedčenie o: Absolvovanie prípravy vedúcich pracovníkov podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR číslo 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov (s dátumom 25.2.2009).
Má nárok na nejaký príplatok za toto vzdelávanie?

Vopred ďakujem za usmernenia.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Vaša učiteľka je kvalifikovaná na úrovni ÚSO, ale s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť ju zaradíte do 6. platovej triedy. Túto vetu jej napíšte aj do oznámenia o výške a zložení funkčného platu. Za uvedené vzdelávanie nemá žiadny benefit ani príplatok a pod.

dusina
Zaradenie zamestnanca MŠ

Dobrý deň pani Pavlíková

Máme zamestnankyňu, ktorá vykonávala určitú /nie učiteľskú prácu/ v škôlke na polovičný úväzok k 31.8.2022 - je zamestnaná už dlho na dobu neurčitú.
Od 1.9.2022 jej chce starosta /sme MŠ, ktorá spadá pod obec/ zmeniť pracovnú náplň a dať ju ako učiteľku do MŠ na celý úväzok.
Menovaná má ukončené vzdelanie na súkromnej pedag. akadémii v odbore - sociálno-výchovný pracovník a mám rozhodnutie, že ju prijali v školskom roku 2022/2023 na pomaturitné kvalifikačné štúdium do 1.ročníka externej formy v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.
Moja otázka znie :
Môžeme tejto zamestnankyni dať zmluvu ako učiteľka MŠ a zaradiť ju do 4. platovej triedy ako nekvalifikovanú ? Ak áno, po skončení štúdia bude stále v 4.triede ako začínajúca až kým neurobí adaptačné?
ďakujem vopred za odpoveď

Ivana Jandurová
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,

ďakujem za odpoveď, ktorá ma naviedla na ďalšiu otázku: Mám učiteľku, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad na úrovni I. stupňa VŠ - predškolská a elementárna pedagogika v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Je zaradená do 5 platovej triedy. Ide o začínajúceho pedagóga.
Ukončila II. stupeň VŠ v študijnom programe pedagogika a vychovávateľstvo, čo je iné ako požadované vzdelanie podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.

Môžem ju teda tiež zaradiť do 6. platovej triedy, ale kvalifikovaná ostane na úrovni VŠ vzdelania I. stupňa.

Vopred ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Áno, je dôležité, aby ste ju považovali za kvalifikovanú, aby sa mohla vzdelávať a poberať napr. aj niektorý príplatok, kde je podmienka kvalifikovanosť.

Ivana Jandurová
Zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková,

opäť riešim zaradenie do platovej triedy: Vzdelanie- VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - odbor sociálna práca (Mgr.), následne k tomu Doplňujúce pedagogické štúdium. Kvalifikovanou sa pre MŠ stala až absolvovaním: Súkromná stredná pedagogická škola - diaľkové štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Čiže je kvalifikovaná na úrovni USO samostatná (adaptačné má absolvované). Pôvodný zamestnávateľ ju zaradil do 6. platovej triedy. Ale ak jej prihliadnem na II. stupeň VŠ aj keď iné ako požadované vyhláškou, zaradila by som ju do 7. platového stupňa. Kvalifikovanosť by ostala na úrovni USO samostatná.
Vopred ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy

Všetko, čo píšete je správne, akurát veta " Ale ak jej prihliadnem na II. stupeň VŠ aj keď iné ako požadované vyhláškou, zaradila by som ju do 7. platového stupňa " nie je správna. Práve, že vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované, zaradíte ju do 6. platovej triedy, nie stupňa.

Ivana Jandurová
Zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy

Ďakujem, vďaka Vašej odpovedi som si uvedomila moju chybu.