5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Janka Hagarová
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň. P. Pavlíková, chcem Vás poprosiť o radu pri zaradení učiteľky MŠ.
Ukončená Stredná pedag. škola v roku 1991, učiteľstvo pre MŠ,
VŠ pedagogická, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ ukončené v roku 1995,
získané kredity v počte 60 za absolvované rozširujúce štúdium Katechetika v roku 2012,
prax 27 rokov.
Ďakujem pekne.

Janka Hagarová
Zaradenie učiteľky MŠ - dodatok k otázke

Zaradenie učiteľky MŠ - úprava

Dobrý deň. P. Pavlíková, chcem Vás poprosiť o radu pri zaradení učiteľky MŠ.
Ukončená Stredná pedag. škola v roku 1991, učiteľstvo pre MŠ,
VŠ pedagogická, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ ukončené v roku 1995,
rozširujúce štúdium katechetiky v roku 1997, vydané osvedčenie s priznaním 60 kreditov v roku 2012,
prax 27 rokov.
Keďže som potrebovala doklad o vyplácaných kreditoch, zamestnankyňa mi dnes doložila platový výmer od predchádzajúceho zam-eľa. Zaradená bola v 7. ako pedag. zamestn. v MŠ s 1. atestáciou + 12% kreditový príplatok.
Poradíte mi?
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ - dodatok k otázke

Dobrý deň,
za rozširujúce štúdium katechetiky jej mohli priznať kredity, ak bola zaradená ako učiteľka základnej školy. Mohli jej priznať aj náhradu prvej kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŠ č. 41/1996 Z. z. Akú atestáciu vykonala, nepíšete. Tú mohla vykonať v nadväznosti na ÚSO vzdelanie. Pravdepodobne je uznali kombináciu vzdelaní učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy a ÚSO vzdelanie pre materské školy podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť 18. bod, čo by Vás oprávňovalo zaradiť ju do 7. platovej triedy ako samostatnú učiteľku materskej školy. Rovnako sa uznávalo vzdelanie aj podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Na platových dekrétoch býva uvedené všeličo, to nie je určujúce, preto sa vyžaduje potvrdenie o priznaní kreditového príplatku a následne príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Treba to riadne preskúmať a zainteresovať aj pani učiteľku na riadnom zdokladovaní vzdelania.

Janka Hagarová
Zaradenie učiteľky MŠ - dodatok k otázke

Dobrý deň, p. Pavlíková. Ďakujem veľmi pekne za radu. Zistila som ďalšie údaje.
P. učiteľke, o ktorej píšem vyššie, bol uznaný kreditový príplatok za katechetiku v čase, keď pracovala ako učiteľka v MŠ (od 1.9.2011). Do 31.8.2011 pracovala ako učiteľka pre 1. stupeň + katechétka pre 1.a 2.st. Atestáciu nevykonala, za rozširujúci predmet jej vyplácali 60 kreditov od 1.3.2012.
Čiže: Ukončená Stredná pedag. škola v roku 1991, učiteľstvo pre MŠ,
VŠ pedagogická, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ ukončené v roku 1995,
rozširujúce štúdium katechetiky v roku 1997, vydané osvedčenie s priznaním 60 kreditov 1.3.2012, platné do 28.2.2019, v tom čase pracovala ako učiteľka MŠ, 1. atestácia nevykonaná.
U predchádzajúceho zamestnávateľa zaradená v 7. tr. ako pedag. s 1. atestáciou + kreditový príplatok 12%.
U nás je učiteľkou MŠ. Zaradím ju ako samostatný ped. zam. s VŠ 2. st. do 7. platovej triedy. Musím jej uznať kreditový príplatok, keďže jej ho vyplácal bývalý zamestnávateľ, aj keď katechetiku v MŠ nevyužíva a tiež jej bol uznaný v čase, keď bola učiteľkou MŠ a nie ZŠ?
Veľká vďaka, všetko dobré.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ - dodatok k otázke

Dobrý deň,
Vašu učiteľku zaradíte do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy a do 7. platovej triedy. Ak Vám predloží potvrdenie o vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj (potvrdenie, nie platový dekrét) podľa § 32g od 1. 9.2019, budete vo vyplácaní pokračovať. Nebudete skúmať, za čo ho mala vyplácaný. Ak potvrdenie nepredloží, je to pre Vás vybavené, tiež nebudete nič skúmať.