2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SOSkola
zaradenie učiteľov

Dobrý deň, máme viac nejasností u viacerých PZ zaradených do 6PT ako nekvalifikovaných. Sme SOŠ obchodu a služieb, sú správne zaradení alebo by mali byť v 7 platovej triede.
1 učiteľ
Vzdelanie: UMB BB učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program učiteľstvo technických predmetov 2008, štátna skúška: materiály a technológia I., didaktika odbor. predmetov, diplom. práca: návrh a vyhotovenie učebnej pomôcky, neučí svoje aprobačné predmety.
ÚSO -maturita, výučný list v odbore kuchár, Vyučuje cvičenia z technológie prípravy pokrmov, technológia, potraviny a výživa

2 učiteľ
Vzdelanie: SOU služieb-servírka,-maturita a výučný list, DPŠ pedagogická spôsobilosť pre praktické vyučovanie na SOU, UMB BB Bc. štúdium pre majstrov odbornej výchovy. Mgr. učiteľstvo technických odborných predmetov: štátna skúška z didaktiky odborných predmetov a stroje a zariadenia, diplomová práca návrh a vyhotovenie učebnej pomôcky pre vyuč. predmet Technológia, ÚSO -maturita, výučný list Vyučuje: cvičenia z technológie prípravy pokrmov, potraviny a výživa, suroviny, technológia

3 učiteľ
Vzdelanie: UMB BB - Bc. Majster odbornej výchovy, Mgr. - učiteľstvo technických odborných predmetov, PaedDr. - rigorózna skúška v študijnom programe učiteľstvo technických odborných predmetov. ÚSO -maturita, výučný list , Vyučuje gastronomický cestopis, materiály, odborný výcvik, stolovanie, suroviny, špeciálne cukrárske techniky, technológia

4 učiteľ
Vzdelanie: UMB BB- učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, učiteľstvo technických odborných predmetov, štátna skúška materiály a technológie -náuka o dreve, didaktika odborných predmetov,ÚSO -maturita, výučný list , Vyučuje cvičenia z technológie obsluhy, technika obsluhy, hygiena potravín, stolovanie

5 učiteľ
Vzdelanie ÚSO - stredná hotelová škola Brezno-prevádzka hotelov a spoloč. stravovania, Bc. UMB BB štúdium pre majstrov odbornej výchovy 1998, Mgr. Univerzita J. A. Komenského Praha študijný program Špeciálna pedagogika , vyučuje cvičenia z obsluhy, materiály, náuka o výžive, technika obsluhy, stolovanie, náuka o potravinách

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľov

Dobrý deň,
v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. kvalifikačné predpoklady učiteľov a majstrov odbornej výchovy posúdi zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.