9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
wisna0702
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň

Zamestnankyňa ktorá do nášho školského zariadenia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nastúpi 1. 4. 2010 ako vychovávateľka. Má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  - sociálna práca. Prax má 1/2 roka v soc. sfére.

Chcem sa opýtať do ktorej platovej triedy ju máme zaradiť: do 7. ako nekvalifikovaná alebo do 8. plat. triedy a či ju zaradiť do kariéroveho stupňa ako začínajúci pedagogický zamestnanec.

Ďakujem pekný deň

 

raabe
odpoveď

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ustanovuje od 1. novembra 2009 Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Podľa prílohy č. 1 uvedenej vyhlášky, časti XIV, písm . A vychovávateľ v školách a školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa bodu 3. aj získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a doplnením pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

Uchádzači o zamestnanie, uvedení v oboch otázkach, spĺňajú požadovaný stupeň vzdelania – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ale získali ho v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti.

Podľa § 8 ods. 1) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej iba zákon“) pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad získaním vzdelania v oblasti:
a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (pedagogická spôsobilosť), alebo
b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (špeciálnopedagogickú spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Podľa § 60 ods. 2 zákona je pedagogický zamestnanec povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2 zákona.

Podľa § 60 ods. 3 zákona je pedagogický zamestnanec povinný začať vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do siedmich rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s 8 ods.3 zákona.

Podľa § 60 ods. 4 zákona do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.

Podľa § 60 ods. 5 zákona do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) pedagogický zamestnanec nevykonáva atestácie.

A nakoniec podľa § 27 ods. 3 písm. a) zákona pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa „začínajúci pedagogický zamestnanec“ pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť.

V zmysle citovaných ustanovení, určujúcich kvalifikačné predpoklady a zaraďovanie do kariérových stupňov možno na Vaše otázky odpovedať nasledovne:
Zamestnanca, ktorého prijímate do prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca (vychovávateľa) a ktorý spĺňa požadovaný stupeň vzdelania (v tomto prípade vysokoškolské vzdelanie II. stupňa), ktorý má požadovanú odbornosť na výkon činnosti vychovávateľa podľa citovanej vyhlášky (študijný odbor sociálna práca), a ktorý je povinný získať pedagogickú a špeciálno-pedagogickú spôsobilosť, zaradíte:

a) do kariérového stupňa „začínajúci vychovávateľ“
b) do platovej triedy 9 (NV SR č. 423/2009 Z. z., bod 22, činnosť 05 - začínajúci pedagogický zamestnanec), druhá pracovná trieda
c) uložíte mu povinnosť absolvovať vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) – pedagogickú a špeciálno-pedagogickú spôsobilosť v stanovených lehotách – do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať a do siedmich rokov ukončiť
d) zaradíte ho do adaptačného vzdelávania (§ 36 zákona)
e) po ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíte do kariérového stupňa „samostatný vychovávateľ“, platová trieda 10, druhá pracovná trieda (bod 26 cit. NV, činnosť 16)
f) v platovej triede 10 bude zaradený do doby získania pedagogickej a špeciálno-pedagogickej spôsobilosti (najdlhšie do 7 rokov od vzniku prvého pracovného pomeru na špeciálnom školskom zariadení).

Pre určenie platu (zvýšenie platovej tarify o percentá za započítanú prax) započítate novopríjatým zamestnancom prax podľa § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odpovedala: Eva Holíková, KŠÚ BA

Zuzik
vychovavatel

dobry den mam podobnu otazku. Mam vystudovany bakalarsky stupeň - vychovavatelstvo, magistresky stupen pedagogika specializacia socilana pedagogika, dps- na vyucovanie pedagogiky a a rozsirujuce studium v odbore Ucitelstvo pre specialne skoly. Chcela by som sa uchadzat o miesto vychovavatela jednak v ZŠ jednak vŠZŠ. pracovala som 2 roky ako vychovavatel v DSS a sedem rokov ucitel v ŠZŠ. Do ktorej triedy by som bola zaradena v jednom alebo druhom pripade?

aknaj
platooova trieda

Zdravim vas, mam podobnu otazku. Nastupila som v septembri do SKD v ZS, Zmluvu mam na 55% zamestnanca. Mám vystudovaný druhy stupen VS- soc. pedagogika a vychovavtelstvo. Som zaradena ako zacinajuci pedagog. zamestnanec - vychovavatel.
Mám platovu triedu 9 a 1 triedu.
Moja otazka znie nemala by som byt podla zakona zaradena do 2. triedy? Škola je od septembra pravny subjekt.
Mam sa obratit na riaditelku skoly? alebo na mesto, ktoré mi vydaalo nedavno platovy dekret. Dakujem za vcasnu odpoved.

goodfer.t
Pracovna trieda

Dobrý deň, nespĺňate podmienky 553/2003 § 5a ods. 2. Patrí Vám pracovná trieda 1.

Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu.

aknaj
odpoved

:) ďakujem za odpoved, a platovú triedu 10 nemôžem dostať? Ked som ako začínajuci ped. zamestnanec. Ked je skola uz pravny subjekt tak by o tom mal riaditel rozhodnut a ked som sa s nim dohodla pred nastupom na 10.plat. triede a teraz mam v dekrete 9 plat.trieda?

Dakujeem

goodfer.t
zaradenie - začínajúci vychovávateľ

Zaradená ste správne. Ako začínajúci PZ Vám patrí 9. PT.

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/ATEMY/2009/Zakon_o_PZ-tabulka-zaradov...

Miško
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám ukončená Vš vzdelanie, taktiež mám ukončené aj dpš (pedagogické minimum) od septembra som začal pracovať ako vychovávateľ v DSS pre deti so špeciálnymi poruchami,
Zaradili ma do platovej triedy 7. Momentálne od 1.7.2020 som v platovej triede 8, Chcel by som sa opýtať, či je to platová trieda adekvátna ku vzdelaniu? ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách podľa kategórii. Mám ukončené Vš vzdelanie, taktiež mám ukončené aj dpš (pedagogické minimum) mi nehovorí nič o Vašom vzdelaní. Zaradenie do 7. platovej triedy by mohlo byť, ak ste kvalifikovaný, ale 8. platová trieda je určená pre pedagogických zamestnancov s prvou atestáciou.