5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martin44
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť o radu súvisiacu s odmeňovaním pedagogických zamestnancov.
Vychovávateľka v Školskom klube detí má vyštudované:
Aplikovaná sociálna práca (Mgr.) a
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (SŠ).
Podľa kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov sa Aplikovaná sociálna práca nepovažuje za kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľa. Vychovávateľka však spĺňa kvalifikačný predpoklad – ÚSO - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Keďže ide o samostatného pedagogického zamestnanca, s prihliadnutím len na kvalifikačný predpoklad a získaný kariérový stupeň, by sme ho zaradili len do 8. platovej triedy. Keďže vychovávateľka má však ukončený II. stupeň vzdelania v inom ako požadovanom vzdelaní, tak ju zaradíme podľa získaného stupňa vzdelania, a v tomto prípade – ako pedagogického zamestnanca s iným ako vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. A zaradíme ju do 9. platovej triedy? – teda aj napriek tomu, že spĺňa vzdelanie na nižšiu platovú triedu? Je takýto postup stále platný v legislatíve?

Vopred ďakujem za pomoc a usmernenie.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa

Áno, takto sa to realizuje v súčasnosti v praxi.

Martin44
Takto som to vnímal aj ja

Takto som to vnímal aj ja doteraz. Ale ak zohľadníme metodické usmernenie z Ministerstva školstva zo stránky www.minedu.sk/platove -zaradenie-zamestnancov-v-skolstve:

"Vzhľadom k tomu, že podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. pre učiteľov materských škôl, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania aj úplné stredné odborné vzdelanie, teda nejedná sa o výnimku z požadovaného stupňa vzdelania, a pedagogickí zamestnanci sa od 1.11.2009 zaraďujú do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa (§ 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z.) a získaného stupňa vzdelania v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nie je možné pedagogických zamestnancov s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním od 1. 11. 2009 zaradiť do 9. platovej triedy.
Do tejto platovej triedy sa zaraďujú pedagogickí zamestnanci s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním (učitelia materských škôl, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia a tréneri) po vykonaní prvej atestácie."

A v inom ustanovení:

"Pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon svojej činnosti aj získaním úplného stredného odborného vzdelania, výnimku zo vzdelania už nepotrebujú z dôvodu, že podľa novely katalógu pracovných činností sa do platových tried všetky kategórie pedagogických zamestnancov zaraďujú výlučne podľa kariérových stupňov (už nie podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonávajú, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú na jej vykonávanie potrebné).

Týka sa to najmä učiteliek materských škôl, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy. Všetci títo zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon ich pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii aj získaním požadovaného úplného stredného odborného vzdelania, zaraďujú sa do kariérových stupňov a je im umožnený kariérový rast vykonaním I. atestácie (prípadne získaním vyššieho stupňa požadovaného vzdelania)."

Z toho mi vypláva, že ak postupujeme tak, ako som písal v prvom dotaze a vy ste mi to potvrdili, že sa to takto robí v praxi, môžeme tak postupovať len 2 roky, pokým ma zamestnankyňa možnosť si doplniť kvalifikačný predpoklad pre výkon práce na úrovni II. stupňa VŠ. Ak tak do dvoch rokov neurobí, už ju nemôžeme považovať na potreby odmeňovania za nekvalifikovanú s 2. stupňom, lebo "V nariadení vlády SR č. 341/2004 Z. z. v príslušných príkladoch pracovných činností sú títo zamestnanci v jednotlivých príkladoch pracovných činností uvedení textom „do splnenia podmienok stanovených právnym predpisom" - čo je 2 roky.

Ďakujem za Váš názor

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa

Tie časti, ktoré uvádzate sú vytrhnuté z kontextu. Sú z usmernenia MŠ SR z roku 2009, keď začal platiť zákon č. 317/2009 Z. z. a ďalšie nové zákony v tejto oblasti. Na začiatku Vami citovaného usmernenia je vysvetlenie, že do 31. 10. 2009 boli učiteľka materskej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy s úplným stredným odborným vzdelaním zaradení do 9. platovej triedy a od 1. 11. 2009 to už nie je možné. Jedná sa len o tých pedagogických zamestnancov s ÚSO. Keďže "klesli" do 8. platovej triedy, podľa § 32b zákona č. 553/2009 Z. z. sa im robilo tzv. vyrovnanie funkčného platu, ktoré sa postupne znižovalo na základe zvalorizovaných platových taríf. V 8. platovej triede sú zaradení doteraz a nemusia si doplniť vysokoškolské vzdelanie. Ak však vychovávateľ má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ale iné ako je uvedené vo vyhláške, je zaradený do 9. platovej triedy a nemusí (je to na jeho rozhodnutí) si doplniť iné vysokoškolské vzdelanie. Nie je to obmedzené dobou dva roky. Platí, čo som písala v prvej odpovedi. Nič na tom nemenia ani ďalšie úryvky.

Študentka Andrea
týka sa to platovej triedy

Dobrý večer, chcem sa opýtať, keďže mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa technického zamerania, teda titul Ing., tiež Doplňujúce pedagogické štúdium a momentálne si robím dvojročné kvalifikačné štúdium-odbor špeciálna pedagogika so špecializáciou pedagogika mentálne postihnutých a ponúkli mi prácu vychovávateľky v ŠKD v ZŠ, ale len buď na 75% alebo 95%-ný úväzok, zatiaľ bez praxe. Aký plat v čistom by mi vyšiel pri 75% a aký pri 95% úväzku?