2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mikodel
zaradenie vychovávateľky v ŠKD

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na zaradenie do platovej tarify u vychovávateľky ŠKD - má ukončené inžinierske štúdium - špecializácia ochrany rastlín v r. 1993, v roku 1996 ukončila doplňujúce pedagogické štúdium čím získala vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - záverečné skúšky mala z pedagogiky, z učiteľskej psychológie a z metodiky pestovateľských prác. Od roku 1994-2013 robila vychovávateľku v CVČ. V roku 2002 urobila 1. kvalifikačnú skúšku. Chcem sa opýtať do akej platovej tarify ju zaradiť - do 11 ?
Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľky v ŠKD

Podľa môjho názoru Vaša vychovávateľka spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIII. písm. A bod 4. Predpokladám, že prvú kvalifikačnú skúšku vykonala pre ktegóriu vychovávateľ a môžete ju zaradiť do 11. platovej triedy. Obráťte sa však na MŠVVaŠ SR aj s fotokópiami dokladov, pretože som sa stretla so stanoviskom, že takáto kombinácia vzdelaní nie je plnením kvalifikačných predpokladov pre vychovávateľov školského klubu detí.