4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
halmako
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň,

Prosím o pomoc pri zaradení zamestnanca v ZUŠ, ktorý učí iba hru na klarinete.
1. Má vyššie odborné vzdelanie- konzervatórium ukončené absolutóriom-hra na klarinete
2. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Mgr. - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
v kombinácií náuka o spoločnosti - hudobná výchova - Fakulta Hum. vied v B. Bystrici
3. Rigoróznu skúšku v študijnom odbore estetika na UKF v Nitre - doktor filozofie PhDr.
4. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa vykonaním dizertačnej skúšky na tému : romantickej hudobnej
reči v súčasnej populárnej hudby a študijnom programe Estetika a študijnom odbore Estetika.
Má 6 rokov pedagogickej praxe.
Zamestnanec sa zaradí do 12. platovej triedy, alebo sa zaradí do inej platovej triedy, lebo učí iba hru
na klarinete.
Kreditový príplatok - môže sa mu priznať kreditový príplatok za publikovanie textov do učebníc alebo
za rigoróznu skúšku.
Veľmi by sme ocenili , keby ste nám pomohli.
Ďakujeme

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Možno by bolo vhodné, keby ste uviedli aj roky ukončeného štúdia a tiež, v ktorej platovej triede je učiteľ zaradený v súčasnosti.

halmako
Zaradenie zamestnanca

Ďakujeme a dopĺňame roky:
1. Absolutórium rok 2004
2. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa rok 2007
3. Rigorózna skúška rok 14.05.2008
4. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 31.08. 2010
Od roku 2004 pracoval na základných umeleckých školách na dobu určitú a od septembra 2008 na dobu neurčitú.
Zatiaľ je zaradený v 10. platovej triede.
Ďakujeme

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Neviem, aký je tam zádrheľ, keď píšete, že zamestnanec vyučuje iba hru na klarinete. Veď iba na hru na klarinete je kvalifikovaný. Za rigoróznu skúšku mu po 1. 1. 2012 malo byť vydané osvedčenie o priznaní 60 kreditov za splnenia podmienky trojročnej pedagogickej praxi . Približne v rovnakom období za vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa mal byť po troch rokoch pedagogickej praxe zaradený do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou do 11. platovej triedy a po šiestich rokoch do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou do 12. platovej triedy. Poraďte sa ešte na MŠVVaŠ SR.