2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jojopejo
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň,
prosím o radu. Na našej škole máme zamestnanca, ktorý má nasledovné doklady o vzdelaní a získal ich v tomto poradí:
1990 – Gymnázium
2005 - UMB Mateja Bela Banská Bystrica – vychovávateľstvo – akademický titul Bakalár
2007 – Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice – špeciálna pedagogika
2013 – Pedagogická fakulta KU Ružomberok – študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika – akademický titul Magister
2016 – Doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogického zamestnanca – učiteľ, Záverečná práca s názvom Podpora kritického myslenia a inovačné metódy v matematike na 2. stupni ZŠ.
2016 – prvá atestácia s názvom: Inovačné metódy na hodine matematiky pre deti s vývinovými poruchami učenia
2017 – tréner bedmintonu I. kvalifikačný stupeň
V súčasnej dobe študuje učiteľský odbor matematika, vzdelávanie ukončí v lete 2020.
Doteraz zamestnanec vyučoval v špeciálnej triede na základnej škole predmety slovenský jazyk, matematiku a rozvíjanie špecifických funkcií. Špeciálna trieda v našej škole nie je, plánujeme ju otvoriť v šk. roku 2020/2021

Moje otázky:
Môže byť takýto zamestnanec zaradený do kategórie učiteľ a aké predmety na základnej škole môže učiť?
Má tento zamestnanec kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie predmetov v špeciálnej triede?
Môže byť tento zamestnanec vyučovať športovú prípravu zo zameraním na bedminton na základnej škole?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Podľa uvedených vzdelaní ani jedno vzdelanie nie je učiteľstvo predmetu matematika alebo slovenský jazyk. Nie je kvalifikovaný učiteľ na žiadny predmet na základnej škole a v špeciálnej základnej škole alebo v špeciálnej triede môže učiť rozvíjanie špecifických funkcií, ale nie predmet matematika a slovenský jazyk. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu športová príprava sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť V., písm. A bod 21 a 22. Nespĺňa kvalifikačné predpoklady. Vzdelanie, ktoré získal v roku 2016, vrátane atestácie – neuvádzate na akom základe a ku akému vzdelaniu.