1 príspevok / 0 nový
iveta9
zaradenie zamestnanca ZŠ

Dobrý deň,
Prosím o radu v prípade zaradenia zamestnanca do platovej triedy na pozícii „ambasádor športových aktivít“, ktorého zamestnávateľ je základná škola v zmysle zmluvy o spolupráci mesta a občianskeho združenia. Predmet zmluvy vymedzuje oblasť spolupráce pri realizácii projektu „Športové centrum pri základnej škole“, ktorej súčasťou je spoločné organizovanie školského korčuliarskeho kurzu pre žiakov 2.ročníka ZŠ, organizovanie popoludňajšieho športového programu pre žiakov 1.stupňa ZŠ, zabezpečovanie voľnočasových športových aktivít žiakov ZŠ prostredníctvom ambasádorov športových aktivít. Športové centrum pri základnej škole v zmysle dohodnutých podmienok pomáha základným školám naplniť štátny vzdelávací program v oblasti sezónnych pohybových činností v telesnej výchove, zlepšiť rozvoj poznávacích procesov prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity a učenia sa novým pohybovým vzorom a pomocou emócií z pohybu.
Občianske združenie zabezpečuje prípravu vhodných ambasádorov a následne spolupracuje pri ich ďalšom vzdelávaní, v spolupráci vyšším územným celkom a krajským centrom voľného času (program je prepojením systému trénerského rozvoja a neformálneho vzdelávania so zážitkovou pedagogikou).
Otázka:
Je možné ambasádora ŠA považovať za pedagogického zamestnanca, v niektorej kategórii (podľa kvalifikačných predpokladov, v príslušnom kariérovom stupni-začínajúci, samostatný...)? Alebo ho zaradiť do príslušnej platovej triedy podľa pracovnej činnosti s príslušným kvalifikačným predpokladom?
Ďakujem