2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janaov
Zaradenie zametnanca

Dobrý deň,
spĺňa uchádzač o zamestnanie kvalifikačné predpoklady na pozíciu učiteľa odborných elektrotechnických predmetov (elektrotechnika, elektronika a príbuzné predmety), ktorý má nasledovné vzdelanie:
- Žilinská univerzita v Žilina- Elektrotechnická fakulta- študijný program : Biomedicínske inžinierstvo (štátnicové predmety: Diagnostické a terapeutické prostriedky medicíny; Spracovanie signálov v lekárstve)
- DPŠ na činnosť učiteľa profesijných elektrotechnických predmetov FHV UNIZA Žilina?

Musí absolvovať adaptačné vzdelávanie, ak má potvrdenie o pedagogickej praxi na VŠ v dĺžke 2 rokov, ktorú absolvoval v rámci doktoranského štúdia na UNIZA Žilina, ktoré nedokončil. Na fakulte učil predmety Elektrotechnika; Meranie a meracie systémy.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

V súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov stredných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť. Skupina odborov vzdelávania 26 Elektrotechnika - vzdelanie je uvedené pod bodom 34. Je predpoklad, že je tam uvedený aj Váš študijný odbor a príslušné vzdelanie. Čo sa týka praxe na vysokej škole, táto nie je pedagogická prax pre učiteľa strednej školy a v § 29 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/2019 Z. z. sa predpokladá činnosť vysokoškolského učiteľa najmenej päť rokov, čo nie je doktorandské štúdium. Zaradíte ho kariérového stupňa začínajúci a do adaptačného vzdelávania.