4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Kubinská
Zaradenie zástupcu od 1.1.2022

Dobrý deň pani Pavlíková,

Obrátila som sa na Vás z otázkou, či od 1.1.2022 môže vykonávať zástupcu pre pedagogickú činnosť aj učiteľ , ktorý je zaradený ako samostatný pedagogický zamestnanec. Naša pani zástupkyňa je zástupkyňou TEČ zaradená ako nepedagogický zamestnanec ale vyučuje ekonomické predmety na ktoré má uzatvorenú ďalšiu pracovnú zmluvu. Ukončené má VŠ II. stupňa ekonomického smeru a tiež DPŠ ukončené na PF UMB v Banskej Bystrici čím získala spôsobilosť na výučbu ekonomických predmetov v súlade s vyhláškou MŠSR 41/1996 Z.z. štúdium bolo ukončené 27.4.2007. Absolvovala aj vzdelávanie pre vedúcich pedagogických pracovníkov - Riadenie školy, čím získala Osvedčenie o jeho ukončení dňa 8.10.2008, keďže nevykonávala činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca ale zástupcu TEČ , ďalšie vzdelávanie nebolo po siedmych rokoch potrebné. Má dve roky praxe. Moja otázka znie či ju môžeme od 1.1.2022 zaradiť ako zástupcu pre pedagogickú činnosť tak ako je to uvedené v zákone č. 414/2021, zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon 139/2019 tak ako je to uvedené v §39ods. 3. alebo musí splniť ešte ďalšie podmienky ň.

Ďakujem
Anna Kubinská

Maria Pavlikova
Zaradenie zástupcu od 1.1.2022

Na Vaše otázky ohľadom zástupcu riaditeľa školy som Vám odpovedala 31. 8.2021 a 22. 11. 2021. Je pravda, že od 1. 1. 2022 bude platiť novela zákona č. 138/2019 Z. z., na základe ktorej musím odpoveď trochu zmeniť. Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca od 1. 1. 2022 môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec zaradený v kariérovom stupni samostatný, ktorý spĺňa podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činností vedúceho pedagogického zamestnanca . Podľa § 47 ods. 6 novelizovaného zákona č. 138/2019 Z. z. profesijné kompetencie vyžadované na výkon činnosti vedúceho zamestnanca získa pedagogický zamestnanec absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania. S ohľadom na § 90d ods. 7 uvedeného zákona môže tieto programy absolvovať do 31. 8. 2026. Zástupcu riaditeľa školy pre TEČ môže vykonávať aj ako nepedagogický zamestnanec aspoň do doby, kým sa novela zákona č. 138/2019 Z. z. dostane o praxe. Prečo to chcete meniť.

Tanya
Práca nadčas podľa nového šk.zákona

Novelizáciou sa" ustanovuje, že hodina priamej výchovno vzdelávacej činnosti považovať, len vtedy ak bude splnený základný úväzok"
Ak pôjde pedagóg k lekárovi a bude v tom týždni zastupovať, bude sa mu počítať hodina-ny na náhradu?

Maria Pavlikova
Práca nadčas

Aj pôjde pedagogický zamestnanec k lekárovi, tento deň sa považuje za odpracovaný. Ak v iný deň vykoná prácu nadčas, bude to práca nadčas.