2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
annajohanidesov...
zástupca

Dobrý deň,
riaditeľ školy ZŠ s MŠ v zmysle §3ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov odvolal z kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca zástupcu riaditeľa pre materskú školu s účinnosťou od 01.01.2017, lebo nespĺňa kvalifikačné predpoklady - nemá 1. atestáciu.
Zároveň v zmysle §5 ods.9 zákona 552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme vymenoval tú istú osobu do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu s účinnosťou od 01.01.2017 do vymenovania zástupcu riaditeľa školy na základe rozhodnutia riaditeľa školy ( najdlhšie na šesť mesiacov, pracovník si pravdepodobne do 30.06.2017 podá žiadosť na vykonanie atestácie v súčasnosti si zbiera kredity ).
Riaditeľ školy svoje konanie odôvodňuje - §5ods. 9 zákona č. 552 / 2003 Z.z. „ Voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.
Zástupcu riaditeľa na našej škole riaditeľ sa vymenúva bez výberového konania na základe pracovného pohovoru.
Je takýto postup správny ? Najdlhšie však na dobu 6 mesiacov (od 1.1.2017 max. do 30.6.2017). Dôvoď odvolania: závažné porušenie všeobecne - záväzných predpisov: nesplnenie povinnosti absolvovať 1. atestáciu zákonom stanovenej dobe. V tomto prípade zároveň však dňa 1.1.2017 malo byť vypísané aj výberové konanie v zmysle § 5 ods. 3 a § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. a nie je .
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zástupca

Na Vašu otázku v značnej miere platí moja odpoveď http://www.skolskyportal.sk/poverenie-zastupca-riaditela-pre-ms. K Vašej otázke - píšete, že zástupcu riaditeľa na našej škole riaditeľ sa vymenúva bez výberového konania na základe pracovného pohovoru. Ak je tomu tak, nevypisuje sa výberové konanie a nevymenúva sa najdlhšie na šesť mesiacov. Postup je správny. Miesto je voľné a riaditeľ môže toto miesto obsadiť zamestnancom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, vrátane prvej atestácie. Ak "odvolaný zástupca" ešte len zbiera kredity, je takmer nemožné, aby do 30. 6. mal dostatok kreditov, odovzdanú atestačnú prácu a vykonanú atestáciu. Na vykonanie atestácie mal sedem rokov a nestihol to.