3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
zastupovanie počas PN

Dobrý deň,
učiteľka vyučuje žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a špecifických predmetov vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora. Žiakov učí samostatne, nie v triede. Má ukončené VŠ II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálna pedagogika. (Podľa dodatku k diplomu sa absolvent uplatní ako učiteľ a vychovávateľ v triede, škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením.) Má adaptačné vzdelávanie, je zaradená do 7 PT pracovná trieda 1. Ak by sme menovanú preradili na zastupovanie do bežnej triedy ZŠ počas PNS, bude sa považovať za kvalifikovanú, alebo bude musieť byť preradená do 6 PT?
Vopred ďakujem za usmernenie a odpoveď.

Marta Kolumberova
zstupovanie počas PN

Zabudla dom doplniť, že zástup počas PN by bol na 1.stupni ZŠ.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
zastupovanie počas PN

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť. Pozrite ešte raz vysvedčenie a porovnajte ho s 9. bodom. Musí byť učiteľstvo. Ak je špeciálna pedagogika neučiteľský smer, musí mať DPŠ, prípadne rozširujúce štúdium pre primárne vzdelávanie. 6. platová trieda je riešenie, ale aj na činnosť, ktorú uvádzate potrebuje rovnaké vzdelanie podľa uvedenej prílohy, 2. diel, II. časť. Ak učí, musí mať učiteľstvo.