11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
PG
Zmena mzdy

Dobrý deň, pani Pavlíková.

Chcela by som Vás poprosiť o posúdenie zmeny mzdy samostatného pedagogického asistenta.

Kategória PZ: samostatný pedagogický asistent
Stupeň vzdelania: VŠ 1. stupňa
Kariérový stupeň: samostatný

Pracovný pomer na ZŠ: od roku 2020 ako samostatný pedagogický asistent.
Dosiahnuté vzdelanie: stredná odborná škola pedagogická - študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a VŠ 1. stupňa - TnUAD - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment.

Zamestnanec bol v tomto roku preradený zo 6. platovej triedy na 5. a zároveň znížená mzda. Je to, prosím, správny postup?

Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zmena mzdy

Dobrý deň,
neuviedli ste dôvod tejto zmeny. Mali ste komunikovať so zamestnávateľom. Keďže si musím domýšľať, pretože ste neuviedli dôležité okolnosti, napr. že zamestnávateľ u Vás uplatnil § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradil Vás po dobu štyroch rokov ako samostatného pedagogického asistenta s podmienkou absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent. Ak ste túto podmienku nesplnili, patrí Vám zaradenie do 5. platovej triedy. Postup zamestnávateľa bol v tom prípade správny. Nič iné si neviem domyslieť.

PG
Zmena mzdy

Pani Pavlíková, ďakujem Vám za odpoveď.
Kvalifikačné vzdelávanie som splnila do 2 rokov od nástupu do zamestnania (2020) - absolvovaním SOŠP - študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Ak by si zamestnávateľ uplatnil § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., podmienka by mala ešte trvať do septembra 2024?

Maria Pavlikova
Zmena mzdy

Dobrý deň,
ak ste absolvovali do dvoch rokov strednú odbornú školu, zamestnávateľ to považoval za splnenú podmienku. Je pravdou, že vzdelanie ste si mali doplniť do štyroch rokov a teda podmienka na získanie kvalifikačného predpokladu uplynie do štyroch rokov. Nepíšete konkrétne dátumy ani ako Vám to zamestnávateľ zdôvodnil a tak si neviem všetko domyslieť. Skúste to formulovať konkrétne v jednej otázke a hlavne komunikujte so zamestnávateľom.

PG
Zmena mzdy

Dobrý deň, pani Pavlíková. Adaptačné vzdelávanie som ukončila do 3 mesiacov od nástupu do ZŠ v roku 2020. Následne som bola zaradená do kariérového stupňa samostatný pedagogický asistent a do platovej triedy č. 6. Strednú odbornú školu pedagogickú som dokončila externou formou (odbor 7649M - učiteľ MŠ a pedagogický asistent). Čiže na vykonávanie funkcie som kvalifikovaná. VŠ 1. stupňa (Bc.) - TnUAD - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment v roku 2011. Od tohto roku som bola preradená do platovej triedy č.5.

Evulik13
Zaradenie do pl. triedy

Dobrý deň. Prosím Vás do akej platovej triedy má byť zaradená učitelka v MŠ, ak má ukončené učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo a Bc. na DTI Odbor - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do pl. triedy

Dobrý deň,
Vaša učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a zaradíte ju do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy a do 5. platovej triedy. Pri zaraďovaní do kariérového stupňa a platovej triedy je dôležitá informácia, či ide o prvý pracovný pomer v školstve.

Erich Eštvan
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
od septembra máme vychovávateľa, ktorý má ukončené stredošk. odborné vzdelanie v nepedag. smere, následne Bc. ako animáciu voľnočasových aktivít. Od septembra paralelne začal študovať na strednej pedagogickej škole (dvojročné štúdium). Práve ukončil adaptačné na našej škole. Otázka č. 1 Môže sa už prihlásiť na inovačné vzdelávanie?
Otázka č. 2 Ako si po ukončení strendnej pedag. školy môže naďalej zvyšovať kvalifikáciu, ak chce postúpiť do vyššej platovej triedy.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
môžete napísať úplne presne jeho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ? V ktorej platovej triede je zaradený ?

Erich Eštvan
Inovačné

Bakalársky štúdijný odbor, animácia voľnočasových aktivít v štúdijnom odbore teológia. Zaradený je vo 4. pl. triede.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Inovačné

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Neuvažovali ste nad bodom č. 14 v oddiele B. Ak nie, tak najskôr musí byť kvalifikovaný a až následnej si bude svoju kvalifikáciu zvyšovať a inovovať prostredníctvom inovačného vzdelávania. Kvalifikáciu si môže zvyšovať absolvovaním hociktorého vzdelania uvedeného v prílohe č. 3 uvedenej vyhlášky.