3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Palatinusova
Zodpovedný vychovávateľ - príplatok za triednictvo

Prosím panj Pavlíkovú o posúdenie nasledujúceho názoru:

https://www.direktor.sk/

Vychovávateľ ŠKD a príplatok za triednictvo
Publikované: 14. 9. 2020 Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže mať vychovávateľ v ŠKD vyplácané triednictvo?
Vychovávateľ podľa § 19 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) vykonáva činnosť v kategórii pedagogického zamestnanca. Vychovávateľ podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania.
Triednictvo sa podľa § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. radí medzi kariérové pozície pedagogického zamestnanca. A kariérová pozícia je podľa § 35 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti ... . Špecializované činnosti podľa § 35 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. môže vykonávať pedagogický zamestnanec ..., ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec ... .
V pedagogickej činnosti „triednictva“ vo výchovnej skupine alebo v oddelení školského zariadenia, kde patrí i ŠKD, zákonodarca používa termín zodpovedný vychovávateľ podľa § 37 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Odvoláva sa na výkon činnosti zodpovedného vychovávateľa podľa odsekov 2 a 3 § 37 zákona č. 138/2019 Z. z. Pre ilustráciu uvádzame uvedené ustanovenia zákona o pedagogických a odborných zamestnancov:
Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a
a. koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede,
b. zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,
c. zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi alebo žiakmi navzájom, medzi deťmi alebo žiakmi a zamestnancami školy,
d. spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami,
e. poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.
Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach. Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie, ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného učiteľa.
O príplatku za výkon špecializovanej činnosti pojednáva § 13a) ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V odseku 2 písm. a) je ustanovená špecializovaná činnosť, ktorú vykonáva triedny učiteľ.
Na Vašu otázku na základe uvedeného odpovedáme: Zodpovedný vychovávateľ v ŠKD má mať vyplácaný príplatok za triednictvo.
14. 9. 2020

Maria Pavlikova
Zodpovedný vychovávateľ - príplatok za triednictvo

Ja nie som kompetentná posudzovať názory iných v oblasti, ktorou sa zaoberá školský portál. Ja Vám napíšem moje stanovisko. Príplatok za činnosť triedneho učiteľa patrí iba učiteľovi, ktorý je triednym učiteľom v konkrétnej triede. Nie je obvykle, aby v škole bolo viac triednych učiteľov ako je počet tried. Zákon č. 138/2019 Z. z., ktorý zaviedol tento pojem, mal vytvoriť odkaz na § 13a a § 13b zákona č. 553/2003 Z. z. Odkaz tam nie je, ja si ho nemôžem domyslieť, tým ale nevyvraciam stanovisko, ktoré ste uviedli. Možno po novele zákona to tak bude, ale dnes by sa nemal zákon modifikovať.

Zuzana Gregová
Skrátenie úväzku vychovávateľa podľa odchodu posledného dieťaťa

Dobrý deň?
Chcela by som sa informovať či je v poriadku ak mám 100% úväzok ako vychovávateľka v ŠKD a musím si každý deň značiť odchod posledného dieťaťa z môjho oddelenia, pričom mám bez náhradnej pracovnej úlohy opustiť školské zariadenie. Pri momentálnych opatreniach vyberajú rodičia deti z ŠKD skôr (aby deti nemuseli byť celý deň v škole s rúškom), teda takmer každý deň mi chýbajú hodiny do úväzku. Pri takých stratách následne trvajú na čerpaní nadčasov. Nemal by mi zamestnávateľ zadať náhradnú prácu? Môže mi svojvoľne sťahovať nadčasy?
Ďakujem vopred za odpoveď!