Normatívy a normatívne príspevky na rok 2024

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2024 pre školy a zariadenia poradenstva a prevencie (ďalej „ZPP“) všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „NV“). 

V súlade s týmto nariadením vlády sú na webovom sídle zverejnené aj:

normatívne príspevky na rok 2024 pre:
 
* školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, VÚC, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa a regionálneho úradu školskej správy,
* materské školy pre deti so zdravotným znevýhodnením a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy,
* ZPP v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy a neštátnych zriaďovateľov.

normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2024.
 

V normatívnych príspevkoch na rok 2024 je zahrnuté:

* navýšenie z dôvodu nárastu počtu žiakov škôl,
* finančný dopad z dôvodu valorizácie tarifných platov zamestnancov v regionálnom školstve od 1.9.2023,
* navýšenie rozpočtu z dôvodu zmeny financovania neštátnych ZPP, ktoré sú od 1.1.2024 financované zo štátneho rozpočtu, 
* navýšenie finančných prostriedkov na úvodné ročníky, uvádzanie pedagogických zamestnancov a profesijný rozvoj triednych učiteľov.

Pri výpočte normatívov na rok 2024 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 NV pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom 88,82% : 11,18%.

Rozpis normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia je zverejnený na troch hárkoch: zvlášť za január – august školského roku 2023/2024, september – december školského roku 2024/2025 a spolu za kalendárny rok 2024.

Z dôvodu, že školám v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí, súkromných a cirkevných zriaďovateľov bol v decembri 2023 poskytnutý preddavok na pokrytie nákladov na prevádzku na rok 2024 obsahuje súbor s rozpisom nový hárok „Školy“, v ktorom je:

* zosumarizovaný rozpočet škôl (bez školských zariadení),
* uvedené sú sumy poskytnutého preddavku a
* celková výška rozpočtu na rok 2024 bez preddavku.
Tieto údaje boli doplnené aj do prehľadu po zriaďovateľoch.

Súbory na stiahnutie: Normatívy na rok 2024

Zdroj: minedu.sk