Nová vyhláška o základnej škole

Jeden z viacerých vykonávacích predpisov, no veľmi dôležitý pre základné školy je vyhláška o základnej škole, konkrétne - VYHLÁŠKA č. 223/2022 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole.

Zrušená je vyhláška č. 320/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole

 

Predmet úpravy novej vyhlášky o základnej škole

 • organizácii základnej školy,
 • výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a výchovno-vzdelávacej činnosti mimo nej,
 • plnení povinnej školskej dochádzky vrátane jej plnenia mimo územia Slovenskej republiky,
 • hodnotení žiakov základnej školy,
 • bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov základnej školy,
 • externom testovaní žiakov základnej školy.

 

Kompetencie riaditeľa

V časti o organizácií základnej školy sa upravujú kompetencie riaditeľa školy a poradné orgány riaditeľa

 • V základnej škole možno zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa základnej školy. Ak funkcia zástupcu riaditeľa základnej školy nie je zriadená, riaditeľa základnej školy zastupuje pedagogický zamestnanec písomne poverený riaditeľom.
 • Pôvodné znenie - Riaditeľ školy môže poveriť usmerňovaním výchovno-vzdelávacej činnosti školy svojho zástupcu.

Poradné orgány

Poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada.

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy.

Riaditeľ môže ako svoj poradný orgán, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické a organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, zriadiť metodické združenie, predmetovú komisiu alebo koordinačný tím.

 • Ak riaditeľ nezriadi MZ, PK, koordinačný tím, jeho poradným orgánom je pedagogická rada.
 • Členovia metodického združenia sa organizujú podľa stupňa vzdelávania, na ktorom vykonávajú pracovnú činnosť.
 •  Členovia predmetovej komisie sa organizujú podľa vyučovacieho predmetu alebo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov, ktoré vyučujú.
 • Členovia koordinačného tímu sa organizujú podľa špecifickej témy, na ktorú sa vo svojej pracovnej činnosti zameriavajú.

Organizácia vyučovania

      Začiatok školského vyučovania sa nezmenil, ani podmienky, kto ho určuje a s kým

        prerokúva.

Čiže začiatok školského vyučovania určuje riaditeľ po prerokovaní pedagogickou radou a radou školy najskôr o 7.00 hodine a najneskôr o 9.00 hodine.

Rovnako bezo zmien je i vyučovanie organizované v popoludňajších hodinách.

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín je spracovaný v § 2.

Rozvrh hodín určuje riaditeľ po prerokovaní pedagogickou radou.

Rozvrh hodín sa zverejňuje v každej triede a na webovom sídle základnej školy, ak ho základná škola má zriadené.

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v základnej škole môže riaditeľ určiť rozvrh hodín aj bez prerokovania pedagogickou radou; rozvrh hodín sa zverejní na webovom sídle základnej školy, a ak ho základná škola nemá zriadené, zverejní sa na inom prístupnom mieste.

Vyučovacie hodiny

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a vyučovacích predmetoch určuje učebný plán základnej školy.

Vyučovací predmet pre príslušný ročník, ktorý sa podľa učebného plánu základnej školy vyučuje jednu hodinu týždenne,

 • možno do rozvrhu hodín zaradiť počas celého školského roka;
 •  len v prvom polroku alebo v druhom polroku školského roka alebo
 •  formou výletov, exkurzií, projektov, seminárov, vyučovacích blokov alebo kurzov

 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút okrem vyučovacej hodiny počas popoludňajšieho vyučovania, ktorá trvá 40 minút.

Vyučovacia hodina môže po prerokovaní pedagogickou radou trvať aj menej alebo viac ako 45 minút.

Trvanie vyučovacej hodiny a prepočet vyučovacieho času na 45 minútové vyučovacie hodiny sa uvádza v školskom vzdelávacom programe.

Prestávky

 • Za každou vyučovacou hodinou nasleduje prestávka.
 • Poradie a dĺžka prestávok sa určujú po prerokovaní pedagogickou radou.
 •  Veľká prestávka trvá 15 minút až 30 minút.
 • Obedňajšia prestávka trvá najmenej 30 minút.
 • Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého ročníka a druhého ročníka sa začína najneskôr po piatej vyučovacej hodine.
 • Obedňajšia prestávka pre žiakov tretieho ročníka až deviateho ročníka sa začína najneskôr po šiestej vyučovacej hodine.

Upozornenie na novú povinnosť !

     Informácie zákonným zástupcom

 • Ak sa žiak ospravedlnene nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, základná informácia o prebranom učive sa poskytuje zákonným zástupcom žiaka prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo iným dohodnutým spôsobom.
 • § 2 ods.9

Úpravy v školskom poriadku

 • Školský poriadok má upravovať:
 • Pravidlá správania sa žiaka vrátane pravidiel používania mobilných telefónov, pravidiel obliekania, pravidiel používania edukačných publikácií a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia upravuje školský poriadok.

 

Delenie tried

Náboženská výchova/etická výchova

 • Na vyučovanie vyučovacích predmetov náboženská výchova a etická výchova sa trieda rozdeľuje na skupiny. Jedna skupina má najviac 20 žiakov. Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rôznych ročníkov. Voľbu príslušného vyučovacieho predmetu nie je možné v priebehu školského roka zmeniť.

 

Delenie tried cudzí jazyk, technika, informatika

 • Na vyučovanie vyučovacích predmetov cudzí jazyk, informatika a technika sa trieda rozdeľuje na skupiny, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 17. Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka.

 

     Delenie tried  telesná výchova, športová výchova

 • Na vyučovanie vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa trieda rozdeľuje na skupiny na každej vyučovacej hodine, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 25, alebo ak školský vzdelávací program určuje iné delenie. Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka.
 • Pre chlapcov a dievčatá možno vytvoriť v súlade so školským vzdelávacím programom oddelené skupiny.
 • Ak sa vyučovací predmet telesná a športová výchova vyučuje v oddelených skupinách pre chlapcov a dievčatá a nie je možné vytvoriť v jednom ročníku skupinu s počtom najmenej 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov po sebe nasledujúcich ročníkov.

 

    Delenie tried – novinka- slovenský jazyk a slovenská literatúra

 • Na vyučovanie vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským, sa trieda rozdeľuje na skupiny na každej vyučovacej hodine, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 17.
 •  Do jednej skupiny možno spájať žiakov viacerých tried jedného ročníka.

 

  Podmienky delenia

 • V odôvodnenom prípade uvedenom v školskom vzdelávacom programe sa počet skupín a počet žiakov v skupine v predmetoch náboženská výchova a etická výchova , cudzí jazyk, informatika určuje podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok základnej školy, podľa charakteru činnosti žiakov a podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a ochrany práce; počet žiakov v jednej skupine sa môže zvýšiť najviac o troch žiakov.

Plnenie povinnej školskej dochádzky

 • Žiak, ktorý ukončí štvrtý ročník základnej školy, ktorá má len ročníky prvého stupňa, vrátane žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom, pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole so všetkými ročníkmi v príslušnom školskom obvode, ak zákonný zástupca nepožiada o prestup žiaka do inej základnej školy.
 • Riaditeľ školy v rozhodnutí o povolení vzdelávať sa v školách mimo územia SR (podľa § 23 školského zákona) uvádza aj názov základnej školy so všetkými ročníkmi v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt.

Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu - DOZOR

 • Dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia žiakov sa vykonáva podľa rozvrhu dozorov, prerokovaného so zástupcami zamestnancov a pedagogickou radou a zverejneného riaditeľom na mieste dostupnom všetkým zamestnancom a žiakom základnej školy.
 • Dozor sa môže vykonávať aj jeho zabezpečením iným spôsobom upraveným v školskom poriadku.

Dozor sa vykonáva:

 • pred začiatkom školského vyučovania,
 • počas prestávok a všetkých činností organizovaných základnou školou,
 • podľa potreby aj po skončení školského vyučovania.

 

 • Dozor môže vykonávať učiteľ, pedagogický asistent a pri dopĺňaní základného úväzku vyučovaním výchovných predmetov alebo zastupovaní aj vychovávateľ.
 • Ak základná škola nedokáže zabezpečiť vykonávanie dozoru týmito zamestnancami, dozor môže vykonávať iný poučený zamestnanec základnej školy, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, a ak taký nie je, dozor môže vykonávať aj školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec alebo vychovávateľ.

Iné súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Ak ide o súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu neplnoletého žiaka; ak ide o základnú školu bez právnej subjektivity, aj po dohode so zriaďovateľom, základná škola zabezpečuje -

Výlet alebo exkurziu

 • mimo sídla základnej školy na území SR - 1 PZ  na najviac 25 žiakov,
 • mimo územia SR 1 PZ  na najviac 15 žiakov,
 • Jazykový kurz mimo územia SR – 1 PZ  na najviac 15 žiakov,
 • Ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom
 • mimo sídla základnej školy na území SR – 1 PZ na najviac 25 žiakov,
 • mimo územia SR – 1 PZ  na najviac 15 žiakov.
 • Športový výcvik, ktorým je
 • plavecký výcvik alebo snoubordingový výcvik – 1PZ alebo 1OZ  na najviac 8 žiakov,
 • cyklistický výcvik - 1 PZ alebo 1OZ na najviac 10 žiakov,
 • lyžiarsky výcvik alebo korčuliarsky výcvik -1PZ alebo 1 OZ  na najviac 12 žiakov,
 • iný výcvik – 1 PZ alebo 1 OZ  na najviac 15 žiakov.
 • Športový výcvik, ktorého sa zúčastňujú
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením  - 1 PZ na najviac 5 žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • žiaci so zrakovým postihnutím, telesným postihnutím alebo viacnásobným postihnutím - 1 PZ na každého žiaka s príslušným zdravotným znevýhodnením.
 • Pobyt žiakov v škole v prírode pre žiakov
 • prvého stupňa  - 1 PZ  na najviac 13 žiakov,
 • druhého stupňa – 1PZ  na najviac 15 žiakov.

 

Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Ak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, jeho kópia sa poskytuje zákonnému zástupcovi.

zahrnuté  je tam aj  

 • Výchova a vzdelávanie  žiakov s nadaním
 • Školy a triedy  žiakov s nadaním
 • Zdravotná telesná výchova – ostal text

 

Priestory základnej školy - označovanie

 • Triedy jednotlivých ročníkov sa označujú rímskymi číslicami alebo arabskými číslicami.
 • Ak je v základnej škole viac tried rovnakého ročníka, rozlišujú sa doplnkovým identifikátorom, ktorým je písmeno alebo slovo.
 • Jednotlivé ročníky sa v triednom výkaze, katalógovom liste, triednej knihe a na vysvedčení označujú slovom.

Priestory základnej školy – využitie

 • Priestory základnej školy, najmä objekty a priestory ihrísk, telocviční, plavární a učební možno podľa potrieb, záujmov žiakov a ekonomických podmienok základnej školy využívať aj na výchovno-vzdelávací proces mimo školského vyučovania.

 

Hodnotenie žiaka

 • Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka, ktorá sa vedie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
 • Ak informovanie prostredníctvom žiackej knižky z objektívnych dôvodov nie je možné, zákonného zástupcu možno preukázateľne informovať aj inak.
 • Na žiadosť zákonného zástupcu predloženú do piatich pracovných dní odo dňa vyhodnotenia písomnej práce sa mu sprístupňuje písomná práca žiaka k nahliadnutiu.
 • Pri hodnotení správania žiaka sa postupuje príslušného ustanovenia školského zákona, zohľadňuje sa dodržiavanie pravidiel správania sa žiaka uvedených v školskom poriadku počas hodnotiaceho obdobia, udelené pochvaly a iné ocenenia a uložené napomenutia a pokarhania.

Opatrenia vo výchove

Pochvaly a iné ocenenia, napomenutia a pokarhania sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka.

Žiakovi možno udeliť pochvalu

 • od triedneho učiteľa,
 • od riaditeľa alebo
 • od zriaďovateľa základnej školy.

Opatrenia vo výchove

Pochvalu od triedneho učiteľa možno udeliť po prerokovaní s riaditeľom.

Pochvalu od riaditeľa možno udeliť po prerokovaní pedagogickou radou.

 • Napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa alebo pokarhanie od riaditeľa možno žiakovi uložiť po objektívnom prešetrení previnenia sa proti školskému poriadku s písomným odôvodnením.
 • Napomenutie od triedneho učiteľa a pokarhanie od triedneho učiteľa možno uložiť po prerokovaní s riaditeľom.
 • Pokarhanie od riaditeľa možno uložiť po prerokovaní pedagogickou radou.

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., vyhlášky č. 203/2015 Z. z. a vyhlášky č. 437/2020 Z. z.

      VYHLÁŠKA č. 223/2022 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

 

Spracovala: PaedDr. Ingrid Kováčová

Dvojmesačník  Zriaďovateľ,  ktorý vychádza 6-krát ročne a jeho zámerom je  predchádzať zbytočným konfliktom vo vzťahu zriaďovateľ - riaditeľ školy.  Tieto konflikty pritom často pramenia práve z nevedomosti a neznalosti "školských zákonov". Časopis prináša základné informácie o právach a povinnostiach zriaďovateľa voči svojim školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zdroj: raabe.sk