Zvieratká

Augustová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia

Zvieratká

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Podoblasť

Písaná reč (Chápanie formálnych charakteristík písanej reči – Grafomotorické predpoklady písania)

Výkonové štandardy:

  • Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.
  • Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.
  • Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná.
  • Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym smerom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.

Úlohy:

  1. Dokreslite druhú polovicu obrázkov tak, aby boli obrázky kompletné.

Stiahnite si dokument