MATEMATIKA - SČÍTANIE A ODČÍTANIE - 1. ročník

MATEMATIKA - SČÍTANIE A ODČÍTANIE - 1. ročník

Cieľ:

 • Osvojovanie vedomostí o sčítaní,odčítaní a rozklade čísel.

Obsahový štandard

 • Sčítanie a odčítanie najskôr v obore 1 — 5, neskôr v obore do 10 a v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.
 • Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním.
 • Sčítanie a odčítanie pomocou zobrazovania.
 • Počítanie spamäti v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.
 • Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácii (podnetu).

Výkonový štandard

 • Pochopiť a osvojiť si význam a funkciu znakov + (plus) a – (mínus) pri sčítaní a odčítaní čísel.
 • Správne používať znaky + (plus) a – (mínus) pri sčítaní a odčítaní čísel.
 • Pochopiť vzťah medzi sčítaním a odčítaním.
 • Pochopiť súvislosti medzi zložkami počtových výkonov a výsledkom.
 • Vedieť vytvoriť k príkladu na sčítanie (odčítanie) zodpovedajúci príklad na odčítanie (sčítanie).
 • Sčitovať a odčitovať v obore do 20 pomocou ilustračného obrázka.
 • Vedieť spamäti všetky základné spoje sčítania a odčítania v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.
 • Vedieť utvoriť k adekvátnej situácii (podnetu) príklad na sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.

Metodické pokyny

 • Pri osvojovaní algoritmov sčítania a odčítania je nevyhnutné, aby žiaci narábali s predmetmi, na základe obrázkov vytvárali príklady, využívali grafi cké znázornenia.
 • Pri osvojovaní základných spojov môžu využiť klasické kocky Domino, pri ktorých hľadajú daný súčet, napr. nájdi kocku, v ktorej je súčet bodiek 9 a pod.

Stiahnite si dokument