Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

30.05.2011
Legislatíva

Možno aj vy máte v triede žiakov, ktorým diagnostikovali špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Takíto žiaci majú právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Kto sú títo žiaci?

Podľa § 2 školského zákona žiakom so ŠVVP je žiak, ktorému zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu.

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je podľa § 2 školského zákona požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, a uplatnenie ktorej je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, na dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Žiakom so ŠVVP je:
1. Žiak so zdravotným znevýhodnením
2. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
3. Žiak s nadaním

Žiak so zdravotným znevýhodnením je:


a) žiak so zdravotným postihnutím

Žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím.

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený
Žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru, a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach.

c) žiak s vývinovými poruchami
Žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vývinovou poruchou učenia.

d) žiak s poruchou správania
Žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v  emocionálnej alebo sociálnej oblasti, okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia.

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov na rozvoj jeho osobnosti.

Žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

Viac informácií k žiakom so ŠVVP a dokumentácii sa dozviete na školeniach pre riaditeľov a zástupcov škôl.

Článok je vybratý z publikácie Poradca riaditeľa školy.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, informovať, kto rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí žiaka do 1. ročníka ZŠ? Aby som bola konkrétna - známi majú adoptovaného chlapca, ktorý už mal 1 rok odklad, bol v januári normálne zapísaný do spádovej školy. 1. 7. vydal riaditeľ školy rozhodnutie, že tohto chlapca neprijíma do 1. ročníka, odôvodnil to neurčitým posudkom od psychologičky (nebolo jasné, akým, pretože pred rokom ho na základe jedného posudku zobrali do škôlky a nový posudok ešte nebol vyhotovený). Proti tomuto rozhodnutiu podali odvolanie, nakoľko rozhodnúť o prijatí žiaka do školy má riaditeľ do 31. mája, oprel svoje rozhodnutie o nejasný posudok, nebolo im rozhodnutie riadne doručené (bolo vložené len do schránky v obyčajnej obálke)a to, že ich syn potrebuje asistentku, nie je dôvod na neprijatie žiaka do školy...
Neviem, či som svoju otázku správne vložila sem, ak nie, prosím, presmerujte ma...
Ďakujem.

Dobrý deň,
smerujte, prosím Vaše otázky do sekcie Fórum.

Ďakujeme.
tím Školského portálu