Všetky články

12664
04.09.2009

Šikanovanie je choroba celého kolektívu. V triede, kde sú zdravé vzťahy, sú žiaci empatickí voči potrebám iných, nápomocní a dokážu otvorene hovoriť o vzťahoch, nemá agresor...

viac
12663
04.09.2009

Syndróm vyhorenia, známy ako „burn out“, je duševný stav, ktorý sa objavuje často u ľudí pracujúcich s inými ľuďmi, ktorých profesia je závislá od medziľudskej komunikácie....

viac
12662
04.09.2009

Chystáte sa rokovať so zriaďovateľom, dodávateľom či iným partnerom školy o dôležitej veci? Ako postupovať pri rokovaní? Na čo všetko sa pripraviť?

viac
12661
04.09.2009

Učitelia často nerozlišujú pojmy písomná práca, ktorú zostavuje učiteľ pravidelne na preverenie prebraného učiva, a didaktickým testom, ktorý je systematickým nástrojom merania...

viac
12660
04.09.2009

Školy s právnou subjektivitou alebo školy, ktorým zriaďovateľ dal kompetencie a plnú zodpovednosť za hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami, môžu využiť zákazky s...

viac
12659
04.09.2009

Verejným obstarávaním sa označuje zákonný postup na zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác, koncesie a súťaže návrhov. Verejné obstarávanie sa týka aj...

viac
12658
04.09.2009

Výber na miesta vedúcich nepedagogických zamestnancov je podmienený určitými kvalifikačnými predpokladmi. Aké sú to? Sú odlišné ako pri výbere na miesta vedúcich pedagogických...

viac
12657
04.09.2009

Potrebujete vymenovať zástupcu riaditeľa školy pre odborné predmety alebo zástupcu riaditeľa pre mimoškolskú činnosť? Vymenovanie vedúceho organizačného útvaru je podmienené...

viac

Stránky