4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Igor Gosiorovsky
Poverenie riadením školy

Dobrý deň,

riaditeľke aj zástupcovi školy sa skončilo funkčné obdobie, zriaďovateľ školy neakceptoval návrh Rady školy na vymenovanie nového riaditeľa a riadením školy na 6 mesiacov poveril iného riaditeľa v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Je tento postup správny?

Maria Pavlikova
Poverenie riadením školy

Zástupca riaditeľa školy nemá určené funkčné obdobie, tak nemohlo skončiť. Riaditeľovi školy skončilo funkčné obdobie a ak prebehlo výberové konanie a zriaďovateľ neakceptuje návrh rady školy na vymenovanie úspešného kandidáta, je povinný v súlade s § 3 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. písomne zdôvodniť svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 uvedeného zákona do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Škola nemôže byť bez riaditeľa, tak zriaďovateľ musí touto činnosťou niekoho poveriť. Ak sa pýtate ako kontrolór obce, tak tento postup je správny.

Igor Gosiorovsky
Poverenie riadením školy

Zástupcovi funkčné obdobie neskončilo, odišiel do dôchodku.
Čiže zriaďovateľ môže poveriť vedením školy hocikoho kto spĺňa kvalifikačné predpoklady (tie zrejme musí, či...nemá byť poverený niekto z pedagogických zamestnancov školy)? Môže zriaďovateľ prijať zamestnanca (povereného riaditeľa) do pracovného pomeru na dočasný výkon funkcie riaditeľa školy, má takto poverený riaditeľ pracovnú zmluvu so školou? Nie je porušený §9 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z.z.?

Maria Pavlikova
Poverenie riadením školy

Samozrejme, že musí mať pracovnú zmluvu so školou. Prečo by mal byť porušený § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. .z .? Bude poverený v súlade s § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. na dobu najviac šiestich mesiacov. Nikde nie je podmienka, že riaditeľ školy musí pochádzať z radov kmeňovej školy.