3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martina Janesova
Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 roku
Jaroslava
Ukončenie PP po dosiahnutí 65 roku pedagogického zamestnanca

V zmysle zákona č. 138/2019 sa pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer podľa odseku 4. Odsek 4 hovorí, že Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok. Na pracovný pomer na určitú dobu sa vzťahuje Zákonník práce.
V zmysle uvedeného by som sa chcela spýtať, či s pedagogickým zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov k 31.8.2019 je možné zmeniť pracovný pomer na dobu určitú LEN zmenou pôvodnej zmluvy, ktorá bola dovtedy na dobu neurčitú? Nevyžaduje sa povinne ukončenie predchádzajúcej zmluvy k 31.8.2019 a následné uzavretie zmluvy novej? Je to dôležité z hľadiska nároku na odchodné. A druhá otázka znie, že zmluva na dobu určitú musí byť v zmysle zákona uzavretá minimálne na jeden školský rok a potom je odkaz na Zákonník práce, ktorý hovorí o maximálne 2 ročnej dobe pri zmluvách na dobu určitú. Je teda limitované uzavretie zmluvy na dobu určitú s pedagogickým zamestnancom, ktorý dosiahol vek 65 rokov, minimálne na 1 rok a maximálne na 2 roky?

Maria Pavlikova
Ukončenie PP po dosianutí 65 rokov veku

Zákon č. 138/2019 Z. z. nadobudne účinnosť 1. 9. 2019. Do tej doby nie je potrebné meniť pracovný pomer so zamestnancom. § 82 ods. 4 a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. nebudete uplatňovať do 31. 8.2019. Áno v budúcnosti sa bude uzatvárať pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom, ktorý bude mať vek 65 rokov a viac, na dobu jedného školského roka, maximálne na dva roky.