4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mariamay
Školský špeciálny pedaóg

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu a Vašu odpoveď k nasledovným otázkam.
Mám ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa - učiteľstvo všeobecno - vzdel. predmetov - náboženská výchova a etická výchova; malý doktorát, 1. atestáciu z náb. vých.; viac ako 6 rokov pedagogickej činnosti a ukončené 2 ročné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov v odbore špeciálna pedagogika - učiteľstvo. Prax v špeciálno-pedagogickej oblasti nemám žiadnu. Chcem sa opýtať:
1. Podľa nového zákona platného od sept. 2019....Môžem pracovať ako školský špeciálny pedagóg aj keď nemám žiadnu prax v šp. oblasti?
2. Ak áno, ako budem zaradená platovo? V ktorej triede? Budem si musieť urobiť adaptačné vzdelávanie, aj keď ho už ako pedagogický zamestnanec mám?
3. Bude mi uznaná 1. atestácia?
4. V súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním od 1.1.2021, môžem vykonávať prácu špec. pedagóga aj v materskej škole? Budem kvalifikovaná?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a Váš čas.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Ospravedlňujem sa, ale neviem Vám odpovedať ani na jednu otázku. Nemáme vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch, o ktorú by som sa mohla oprieť a posúdiť Vašu kvalifikáciu a neviem, či ostane podmienka päť rokov praxe v špeciálnom školstve, neviem aký doktorát máte, akú atestáciu a neviem čo máte na mysli v 4. otázke.

peterv
Školský špeciálny pedagóg

Nová vyhláška o kvalifikačných predpokladoch už prebehla medzirezortným pripomienkovým konaním a teda čoskoro by mala byť vyhlásená v Zbierke zákonov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/615

Na problém, že momentálne nie je platná žiadna vyhláška o kvalifikačných predpokladoch zareagovalo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v rámci vyhodnotenia MPK takto:

"Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prijatých k 1. septembru 2019 prebiehalo podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 a od 1. septembra 2019 sa aj na týchto zamestnancov vzťahuje ustanovenie § 87 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru po 1. septembri 2019, sa riadi ustanoveniami § 10 až § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. Návrh vyhlášky je vykonávacím predpisom citovaného zákona, nie však jediným právnym predpisom, podľa ktorého sa spĺňanie kvalifikačných predpokladov posudzuje."

Ešte doplním, že § 87 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. hovorí: "Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019."

mariamay
Školský špeciálny pedagóg

Ďakujem pekne za informáciu.
To znamená, ak tomu dobre rozumiem, že na pozíciu školský špeciálny pedagóg sa bude vyžadovať podmienka 5 rokov pedagogickej činnosti pri deťoch so špec. vých. potrebami za predpokladu, že mám vysokoškolské štúdium 2. stupňa - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov + rozširujúce štúdium - vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov v odbore špec. pedagogika?
Je možné, že sa to zmení a nebude na túto pozíciu porebných 5 rokov praxe tak, kao bolo doteraz?