10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Greta Molotová
Zaradenie učiteľa ZUŠ do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková,

prosím o informáciu, kde v legislatíve nájdeme oporu pre zaradenie pedagogického zamestnanca ZUŠ, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na úrovni VOV v kariérovom stupni samostatný, a má VŠ 2. stupňa inú ako požadovanú (právnická fakulta), do 6. platovej triedy?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ do platovej triedy

V katalógu pracovných činnosti - nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. v časti 17 Školstvo v platovej triede 6 kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je uvedené, že ..... do splnenia podmienok podľa osobitného zákona, t. j. splnenie kvalifikačného predpokladu, čo znamená, že do 6. platovej triedy sa zaradí pedagogický zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, kým nezíska tento kvalifikačný predpoklad. Takmer identický text je aj pri platovej triede 7, ale bez dodatku .... do splnenia..., ale s textom samostatný pedagogický zamestnanec, čo znamená kvalifikovaný. Z katalógu vychádzala aj pani Belešová, ktorá vytvorila prehľadnú tabuľku so zaradením pedagogických zamestnancov do jednotlivých platových tried na základe vzdelania. Tabuľka je na stránke minedu.sk

Greta Molotová
Zaradenie učiteľa ZUŠ do platovej triedy

... ďakujem veľmi pekne za promptnú odpoveď, pani Pavlíková, a v nadväznosti na uvedené:
A) lehota na získanie tohto kvalifikačného predpokladu plynie v zmysle § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. ?
B) v prípade nezískania kvalifikačného predpokladu v uvedenej lehote, zamestnanec sa zaradí do 5. platovej triedy ?

Ešte raz ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ do platovej triedy

§ 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa uplatní pri prvom vzniku pracovného pomeru v školstve. Ak podmienku nesplní, nemusí, veď kvalifikovaný je, ostane v 6. platovej triede.

Greta Molotová
Zaradenie učiteľa ZUŠ do platovej triedy

... pani Pavlíková, zaskočili ste ma, áno, kvalifikovaný samozrejme je, ale reálne len na úrovni VOV, mala by mu prináležať 5. PT.
Mala som za to, a vlastne ešte stále mám, že možnosť zaradenia zamestnanca s inou VŠ do 6. PT mu má vytvoriť priestor na doplnenie kvalifikačného predpokladu na úrovni VŠ v lehote podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Keďže náš zamestnanec tento priestor nevyužil, lebo vlastne je kvalifikovaný na úrovni VOV, mala by mu prináležať PT patriaca tomuto stupňu vzdelania, t. j. 5. PT.
Po uplynutí lehoty podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. - až v prípade, že by začal študovať v príslušnom študijnom programe a odbore VŠ zaradila by som ho do 6. PT.
Ale veľmi pekne ďakujem za Váš názor.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ do platovej triedy

Či študuje alebo nie, ak má vysokoškolské vzdelanie iné ako vyžaduje zákon, patrí mu zaradenie do 6. platovej triedy, ak prehlási, že nebude študovať a chce byť kvalifikovaný len na úrovni VOV.

M. Rákovská
Zníženie požiadavky vyučovania aprobačných predmetov

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o cennú radu. Na ZUŠ - ke pracujú 4 učitelia s VŠ II. st. s vyštudovanou aprobáciou hudobná náuka - pedagogika. Aby boli zaradení v 7. PT potrebujú vyučovať 11 hodín hudobnej teórie. Dvaja vyučujú 11 hodín ale ďalší dvaja nemajú dostatok hodín, preto budú ako nekvalifikovaní v 6. PT. Dal by sa v tomto prípade aplikovať § 87 ods. 3 pre všetkých 4 učiteľov? Všetci by boli v 7. PT. Ďakujem vopred za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zníženie požiadavky vyučovania aprobačných predmetov

§ 87 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. sa podľa môjho názoru dá aplikovať v prípade, že na celej škole je 8 hodín nejakého predmetu a učiteľ pracuje na plný úväzok, tak ostatné hodiny učí nekvalifikovane, ale je zaradený ako samostatný učiteľ. Keby sa uplatnil Váš návrh, tak všetky školy by mali nekvalifikovaných učiteľov "zakrytých".

Zuzana1805
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, keď mám ukončené VŠ vzdelanie 1 stupňa a aj konzervatórium, do ktorej platovej triedy by som mala byť zaradená? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše zaradenie do platovej triedy závisí od pracovnej činnosti, ktorú vykonávate a od konkrétneho vzdelania. Nič z toho neuvádzate.