8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
valenta1318
kvalifikácia

mohla by som vás veľmi pekne poprosiť o vyjadrenie k mojej kvalifikácii.
I. stupeň VŠ mám ukončený štátnou skúškou Bc. v odbore Majster odbornej výchovy na Trnavskej univerzite, Pedagogickej fakulte.
II. stupeň VŠ ukončený štátnou skúškou Ing. v odbore Učiteľstvo technických predmetov na Technickej univerzite, Materiálovotechnologická fakulte.
Mala by som záujem učiť technickú výchovu na Základnej škole, aké doplňujúce štúdium potrebujem absolvovať, aby som mohla učiť ako kvalifikovaný pedagóg.
Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak pedagogický zamestnanec získal odbornú spôsobilosť na vysokej škole, napr. technického zamerania, je povinný získať aj pedagogickú spôsobilosť formou DPŠ , aby bol kvalifikovaný učiteľ. Vy ste absolvovali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Učiteľstvo technických predmetov na Technickej univerzite, Materiálovotechnologickej fakulte. Nepotrebujete absolvovať žiadnu DPŠ, ste kvalifikovaný učiteľ technickej výchovy.

valenta1318
Platova trieda

Do akej platovej triedy budem zaradena podľa vyššie uvedených údajov mojej kvalifikácie?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda

Ak ste kvalifikovaná učiteľka techniky a tento predmet vyučujete v rozsahu 11 hodín týždenne, pri nástupe do prvého pracovného pomeru v školstve Vás zaradia do kariérového stupňa začínajúca učiteľka do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 7. platovej triedy.

valenta1318
Kvalifikácia

K mojej kvalifikácii techniky mi bude pridana telesena výchova na druhom stupni ZŠ,môžem sa pani Pavlikova spýtať aké štúdium musím absolvovať, aby som ju kvalifikovane odučila.
Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak chcete byť kvalifikovaná učiteľka telesnej výchovy, musíte absolvovať rozširujúce štúdium tohto predmetu.

Daniela21
Školský špeciálny pedagóg cez MPC

Dobrý deň, pracujem ako učiteľka v materskej škole. Potrebovala by som objasniť niekoľko otázok týkajúcich sa projektu cez MPC s názvom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý prebieha aj v našej materskej škole.
Moje otázky znejú následovne:
1. Môže pani riaditeľka materskej školy, v ktorej prebieha spomínaný projekt, prepustiť kmeňovú učiteľku a nahradiť ju Školským špeciálnym pedagógom? (Školský špeciálny pedagóg má 100% úväzok cez projekt Mpc).
2. Môže Školský špeciálny pedagóg prijatý cez projekt, vykonávat priamu výchovno-vzdálavaciu činnosť s deťmi? (Realizovať všetky organizačné formy dňa v mš).
3. Môže byť daný Školský špeciálny pedagóg triedny učiteľ?
4. Môže klesnút počet kmeňových pedagógov, ak v materskej škole naďalej prebieha projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.?
5. Ak by v otázke č. 1, pani riaditelka nemohla respektíve nemala právo nahradiť kmeňového učiteľa Školským špeciálnym pedagógom, a aj tak by takto konala, ako by sa malo postupovať ďalej?
Ďakujem Vám za Váš čas a odpovede.

To sú otázky na MPC

Podľa usmernení MPC škola je povinná deklarovať vytvorenie nového pracovného miesta nad rámec existujúcich pracovných miest predložením 2 výkazov Škol 1-04 MŠVVaŠ SR za dva štvrťroky

- jeden výkaz za kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom škola vstúpila do projektu a

- druhý výkaz za kalendárny štvrťrok, v ktorom sa projekt začal v škole realizovať, resp. v ktorom bolo vytvorené nové pracovné miesto a/alebo zachované už existujúce pracovné miesto, ktoré bolo podporené z prostriedkov ESF, a to takým spôsobom, že požadovaný nárast sa preukáže na navýšení počtu vykazovaných úväzkov

Školy aj v ďalšom období trvania projektu predkladajú výkazy za kalendárne štvrťroky, kde sa sledujú
A) počty zamestnancov platených z projektu a
B) počty zamestnancov mimo projekt

Pri poklese oproti predchádzajúcemu kvartálu musí riaditeľ školy poslať k výkazu aj vyjadrenie, o koľko zamestnancov došlo k poklesu, z akého dôvodu a čo sa stalo s úväzkami. Ako také vyjadrenie vyhodnotia zamestnanci MPC, záleží od nich. Môžu vyhodnotiť aj neplnenie záväzkov zmluvy a požadovať vrátenie peňazí.

Pracovnú náplň školského špeciálneho pedagóga MŠ je možné nájsť na
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/np-pop1/instrukcie-k-pracovnym-zmluvam-napl...

medzi pracovnou náplňou je aj

21) - zúčastňuje sa priamej výchovno - vzdelávacej činnosti s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivé deti, pozoruje ich prácu počas edukácie
28) - spolupracuje s vedením školy pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, participuje na vytváraní pozitívnej klímy materskej školy

Tieto body sú medzi poslednými v poradí náplne práce, hlavné teda nebudú