2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Telesná výchova na II. stupni ZŠ

Uchádzač o zamestnanie na výkon pracovnej činnosti učiteľa telesnej výchovy na II. stupni ZŠ, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na UK FTVŠ v roku 2009 , ktorým získal titul Mgr. v študijnom odbore: telesná výchova a šport, špecializácia: regenerácia neplní kvalifikačné predpoklady na výkon tejto činnosti?
Podľa prílohy č. 1, 3. dielu, bodu 4 vyhlášky č. 1/2020 by bol kvalifikovaný na vyučovanie predmetu telesná výchova, ak by mal študijný odbor telesná výchova a šport zameraný len na trénerstvo alebo na metodiku?

Maria Pavlikova
Telesná výchova na II. stupni ZŠ

Splnenie kvalifikačných predpokladov učiteľa v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu absolvovaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, l. diel, III. časť. Ja by som uplatnila 26 bod a zaviazalo by som ho získaním DPŠ.