25 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Petra Kiššová
DPŠ?

Dobrý deň,

mám ukončené magisterské vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UP v Olomouci, avšak jedná sa o neučiteľský smer špeciálnej pedagogiky.
Aké vzdelanie si mám doplniť, aby som bola kvalifikovaná na prácu učiteľsky v špeciálnej základnej škole?
Stačí absolvovať niekde DPŠ, alebo je nutné vyštudovať ďalší magisterský program?

Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získate pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetu špeciálna pedagogika, prípadne iných štátnicových predmetov. Po jeho absolvovaní musíte absolvovať rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa na základnej škole učí. Túto kombináciu si však dopredu overte na vysokej škole.

Petra Kiššová
...

Ďakujem za odpoveď

jarmila.soltysova
Pedagogické minimum

Dobrý deň prajem,
mám ukončené bakalárske štúdium vychovávateľstvo a následne magisterské štúdium sociálna pedagogika v študijnom odbore pedagogika. Chcem sa spýtať, ak by som chcela učiť na 1.stupni ZŠ potrebujem absolvovať aj DPŠ a potom rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogické minimum

Presne tak, najskôr musíte byť učiteľka, mať pedagogickú spôsobilosť a potom si kvalifikáciu môžete rozšíriť, napr. aj o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Petra Kubašová ...
Učiteľka v materskej škole

Dobrý deň, mám ukončenu VŠ II.stupen+rigoroznu skúšku na pedagogickej fakulte,ale nepedagogicky odbor Manažment. Aké vzdelanie si musím doplniť ak by som chcela učiť v materskej škôlke? Ďakujem

Gabika84
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako zaradiť učiteľku MŠ, ktorá ukončenú strednú školu pedagogickú, ale VŠ má iného smeru, zdravotnícku. Má však ukončené adaptačné vzdelanie. Má byť zaradená do 5. či 6. triedy? Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Učiteľka v materskej škole

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Tam sú uvedené všetky vzdelania, ktoré sú plnením kvalifikačného predpokladu pre túto činnosť. Určite sa kvalifikovanosť nedá získať doplňujúcim pedagogickým štúdiom alebo pedagogickým minimom, ale štúdiom predškolskej pedagogiky na úrovni ÚSO vzdelania alebo aj vysokoškolského vzdelania.

kristina88
DPŠ a asistent učiteľa

Dobrý deň!
Mám vyštudovanú sociálnu prácu ukončenú titulom Mgr. Momentálne študujem DPŠ. Je možné, aby ma už teraz vzali ako asistenta učiteľa alebo musím mať ukončené DPŠ, či až rozširujúce štúdium? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
DPŠ a asistent učiteľa

Za pedagogického asistenta Vás môžu prijať aj bez DPŠ, prípadne rozširujúceho štúdia. Dajú Vám lehotu na ich získanie.

kristina88
DPŠ a asistent učiteľa

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď pani Maria Pavlikova! Môžem Vás poprosiť o zákon, o ktorý by sa mohla oprieť škola, ak by ma chcela zamestnať? Ďakujem!

Maria Pavlikova
DPŠ a asistent učiteľa

Ak sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, zamestnávateľ uplatní § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Počas štyroch rokov ste povinná požadovaný kvalifikačný predpoklad získať.

kristina88
DPŠ a asistent učiteľa

Ďakujem veľmi moc za odpoveď!!! Naozaj veľká vďaka!

Helena Kubalová
DPŠ a asistent učiteľa

Prosím o informáciu, mám vyštudovaný 1.stupeň BC. odbor, Sociálna práca s deťmi a mládežou - VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, chcela by som sa venovať práci s deťmi, v škôlke alebo v základnej škole na 1. stupni ako asistent žiaka, prípadne asistent učiteľa/pedagogický asistent/. Mám vysvedčenie o štátnej skúške aj s odboru pedagogika.

Prosím bude mi stačiť, keď budem študovať :DPŠ - Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov+ rožširujúci modul pre pedagogického asistenta ? /budem kvalifikovaná a prosím čo by ste mi odporučili: štúdium na VŠ napríklad Katolícka univerzita alebo štúdium cez MPC - metodicko poradenské centrum. Je tam výrazný rozdiel v cene za štúdium. Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ a asistent učiteľa

Chcete sa venovať práci s deťmi, v škôlke alebo v základnej škole na 1. stupni ako asistent žiaka, prípadne asistent učiteľa/pedagogický asistent/. Každé je iná kategória a na každé sa vyžaduje iné vzdelanie. Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách.

Helena Kubalová
DPŠ a asistent učiteľa

Skôr by som sa priklonila k práci v škôlke. Konkrétne som však nenašla v prílohe zákona asistenta pre MŠ, len pozíciu všeobecne: Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent a pri mojom vzdelaní 1Bc. /neučiteľský odbor/ v prílohe mi vychádza že musím absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej
činnosti v kategórii pedagogický asistent.
Prosím o bližšie informácie pre obidve možnosti, Aj asistent v MŠ a aj asistent v ZŠ/myslím, že to pomôže viacerým ľuďom, lebo zorientovať sa v prílohe zákona, úprimne povedané je veľmi ťažké/ už dlhšie hľadám si hľadám prácu a chcela by som pracovať v profesii, ktorá ma baví, veľmi by mi pomohla vaša odpoveď. Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ a asistent učiteľa

Myslela som, že je rozdielne vzdelanie pre učiteľku materskej školy a pedagogického asistenta. Ak máte na mysli len pedagogického asistenta, tak je rovnaké, či pracuje v materskej škole, základnej škole, špeciálnej škole alebo v strednej škole. Tiež je jedno či sa nazýva pedagogický asistent alebo v staršej terminológii asistent učiteľa. Ak máte nepedagogické vzdelanie, musíte si doplniť, teda absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent. Presne tak ako ste si to našli vo vyhláške.

Helena Kubalová
DPŠ a asistent učiteľa

Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a za odpoveď, prosím ešte, kde by Ste mi odporučili štúdium rozhodujem sa medzi VŠ Ružomberok DPŠ, alebo MPC - metodicko pedagogické centrum Trenčín.

Maria Pavlikova
DPŠ a asistent učiteľa

To si nedovolím niekoho preferovať. Ale zistite si najlepšie písomne, aj na MPC, ale aj na regionálnom úrade školskej správy, či vzdelanie na MPC bude nadväzovať na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo prvého stupňa, pretože na prácu pedagogického asistenta je postačujúce ÚSO vzdelanie alebo VŠ vzdelanie prvého stupňa. Aby ste si zachovali 6. platovú triedu a neklesli do 5 platovej triedy.

Helena Kubalová
DPŠ a asistent učiteľa

Ďakujem veľmi pekne, veľmi Ste mi pomohli.

Helena Kubalová
DPŠ a asistent učiteľa

Ďakujem veľmi pekne, veľmi Ste mi pomohli.

Lubica16
Skončenie PP so 65 ročným učiteľom

Dobrý deň,
poprosím Vás o usmernenie. 65 ročný učiteľ ukončí PP k 30.6.2022, dostane odstupné a odchodné. K 1.9.2022 opäť nastúpi do PP k tomu istému zamestnávateľovi. Mal by vrátiť časť vyplateného odstupného, avšak zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že toto odstupné vrátiť nemusí (§ 76 ods. 4 ZP).
Podľa § 76 ods. 4 ZP Zákonníka práce „Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.”
Moja otázka: ..ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak... Čo to znamená? Že môžu uzatvoriť dohodu o vykonaní práce alebo o PČ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Skončenie PP so 65 ročným učiteľom

Ja to chápem tak - ak sa nedohodne inak o vrátení, resp. nevrátení časti odstupného. Neviem, či štátne školy majú toľko finančných prostriedkov, že nemusia požadovať vrátenie odstupného. Poraďte sa so zriaďovateľom, prípadne obecným kontrolórom.

Dolores
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
rok aj pol pracujem ako pedagogický asistent. Pred nástupom som začala študovať DPŠ základný modul a následne rozširujúci na kategóriu učiteľ podľa odboru, ktorý mám vyštudovaný (neučiteľského smeru). Minulý rok som si uviedla do ročného plánu profesijného rozvoja práve DPŠ. Štúdium mám úspešne ukončené a mňa by zaujímalo, či mám nárok na príplatok za profesijný rozvoj. V zákone sa uvádza, že príplatok patrí za úspešné absolvovanie rozšírujúceho štúdia, čiže uznáva sa aj rozširujúci model DPŠ, alebo musím absolvovať rozširujúce štúdium na ďalší aprobačný predmet. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Kvalifikačné vzdelávanie podľa § 43 zákona č. 138/2019 Z. z. sa delí na doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získate pedagogickú spôsobilosť na svoju činnosť. Skutočnosť, že sa delí na základný modul a rozširujúci modul je len zhoda slov. Nie je to forma rozširujúceho štúdia, za ktoré sa poskytuje príplatok podľa § 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z., ktorým sa získava napr. kvalifikácia na ďalší predmet a pod.