12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
VerkaVerka
Kvalifikovanosť

Dobrý deň pani Pavlíková, mohli by ste mi prosím vysvetliť paragraf 83 odsek 4 zákona č. 138/2019 Z.z. o PZ a OZ : V období podľa odsekov 1 až 3 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad, ak spĺňa podmienku získania stupňa vzdelania vyžadovaného pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca.
To znamená, že ak má zamestnanec vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a dali sme mu podmienku urobiť si DPŠ, napriek tomu, že ešte DPŠ nemá ukončené považuje sa za kvalifikovaného? Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania sa má takýto zamestnanec preradiť do kariérového stupňa samostatný PZ s platovou triedou 7?
A ešte by som sa chcela opýtať na odsek 5 paragrafu 83: Pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti a nespĺňa lehotu podľa odsekov 1 až 3, sa nezaraďuje do kariérových stupňov. Tak teda ako?

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

§ 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. ste pochopili správne. Dáte mu podmienku absolvovať DPŠ a je to výnimka do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania, keďže mu plynie podmienka na získanie DPŠ, pozeráte, že je kvalifikovaný - samostatný. Keď ale podmienku nesplní, je nekvalifikovaný, ale zákon nepozná kariérový stupeň nekvalifikovaný, tak mu napíšete, že ho nezaraďujete do žiadneho kariérového stupňa, pretože nespĺňa kvalifikačné predpoklady pre svoju činnosť. V tom prípade ho vrátite do 6. platovej triedy, ak s ním neskončíte pracovný pomer z dôvodu neplnenia kvalifikačných predpokladov.

VerkaVerka
Kvalifikovanosť

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Ak teda máme zamestnanca so vzdelaním:
Univerzita vet. Lek a farmácie v Košiciach - odbor hygiena potravín.
Vyučuje predmety: Hygiena potravín, Technológia (cukrár), Technológia (kuchár), Potraviny a výživa.
Tento zamestnanec dostal podmienku urobiť DPŠ.
Po ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíme do kariérového stupňa samostatný PZ aj s príslušnou platovou triedou 7 ? Lebo v dokumente na minedu: Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried v závislosti od získaneho stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do platových tried od 1. Januára 2019 figuruje aj kariérový stupeň nekvalifikovaný s platovou triedu 6. Nemal by byť tento zamestnanec považovaný za nekvalifikovaného až do splnenia podmienky absolvovať DPŠ a zaradený do tohto kariérového stupňa?

VerkaVerka
Kvalifikovanosť

Ešte by som chcela doplniť: podmienka absolvovania DPŠ nebola zahrnutá v pracovnej zmluve, odznela iba ústne na pohovore.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Ale veď sa nemusíme hádať. Ak mi v zákone č. 138/2019 Z. z. nájdete kariérový stupeň "nekvalifikovaný" tak pôjdem na reparát. Môžete ho hľadať od § 28 zákona č. 138/2019 Z.. z. To, čo uvádzate je pomocný materiál. Samozrejme, že môžeme povedať, že pedagogický zamestnanec je nekvalifikovaný, ale to nie je kariérový stupeň. Radšej ste mu mali dať podmienku podľa § 83 ods. 1 do pracovnej zmluvy, keďže vieme aké je právne vedomie našich pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Tak načo sa pýtate na § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. , ktorý ste neuplatnili. Najskôr ste mu ju v Vašej otázke dali a potom iba ústne pri pohovore.

VerkaVerka
Kvalifikovanosť

Teraz už rozumiem. Ďakujem Vám veľmi pekne.

mvojcinakova
Kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie anglického jazyka
Dobrý deň pani Pavlíková. Mám na Vás otázku ohľadom kvalifikácie vyučovania anglického jazyka na prvom a druhom stupni ZŠ. Mám vyštudovanú vysokú školu v Ružomberku, Pedagogickú fakultu, odbor Učiteľstvo náboženskej výchovy a biológie. Učím na základnej škole náboženstvo a biológiu a rada by som si doplnila kvalifikáciu na vyučovanie anglického jazyka . Preto by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť, akým spôsobom je pre mňa výhodnejšie doplniť kvalifikáciu: urobiť si štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka alebo rozširujúcim štúdiom na vysokej škole ( učiteľstvo anglického jazyka a literatúry) Ďakujem Vám za informáciu Golisová

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie anglického jazyka

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť a III. časť. Ak si uvedenú prílohu pozriete, je tam uvedených niekoľko alternatív vzdelaní. Pre Vás by bola najvhodnejšie kvalifikačné - rozširujúce štúdium cudzieho jazyka. Štátna jazyková skúška nie je dobrou kombináciou.

Hana Chvalova
Kvalifikácia na učenie ANJ

Dobrý deň prajem, mám vyštudovanú kombináciu SJL-FRJ a v r. 2013 som absolvovala základnú štátnu jazykovú skúšku z angličtiny na Štátnej jazykovej škole. Môžem učiť ANJ v kombinácii so SJL kvalifikovane? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na učenie ANJ

Ak máte vyštudovaný učiteľský smer SJL-FRJ, tak vykonaná štátna jazyková skúška nie je kvalifikačným predpokladov na vyučovanie cudzieho jazyka podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť a III. časť.

SOSkola
kvalifikácia pedagogického zamestnanca

učiteľ SOŠ OaS- vzdelanie: SPŠ potravinárska 1978 (technológie, analytická chémia) NT, chemicko-technologická fakulta SVŠT BA -technológia vody (fyzikálna chémia, analytická chémia, technológia vody) 1989, STU BA Materiálovo-technologická fakulta-odborné chemickotechnologické predmety DPŠ 1993. uznanie kreditov (2013) 2x6%. Vyučovanie predmetov odborne: aplikovaná chémia 3 h, chémia 6,5 h celkom 9,5 h; neodborne 12,5 h (špeciálne cukrárske techniky, materiály, technológia). Zaradenie do kariérového stupňa PZ s prvou atestáciou - 8 PT, ped. prax 36 rokov. Spĺňa zaradenie PZ z hľadiska odbornosti - splnenie kvalifikačných predpokladov?Ďakujem.

Maria Pavlikova
kvalifikácia pedagogického zamestnanca

Ak sa pýtate, či 9,5 hod. učiť odborne a 12,5 hod učiť neodborne, je v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., tak podľa mojej matematiky, musí odborne učiť 10 hodín. Až po splnení tohto predpokladu ho môžete zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, inak iba do 6. platovej triedy.