9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kacka6
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
prosím o pomoc pri určení platovej triedy novej učiteľky MŠ. Má maturitou ukončené stredné vzdelanie v odbore Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo v roku 2007. V roku 2012 ukončila II. stupeň VŠ štúdia v odbore Špeciálna pedagogika. Ďalej má v roku 2018 ukončenú 1. atestáciu - zaradenie do kategórie vychovávateľ, v roku 2019 ukončenú 2. atestáciu - zaradenie takisto do kategórie vychovávateľ. Momentálne sa zúčastňuje doplň. pedagog. štúdia - učiteľstvo. Adaptačné má už za sebou.
Premýšľam správne, ak ju zaradím ako kvalifikovanú učiteľku MŠ na úrovni ÚSO vzdelania do 5. platovej triedy, nakoľko Špeciálna pedagogika nie je potrebná pre jej činnosť a nezvyšuje jej platovú triedu? A čo s atestáciou? Berie sa v úvahu, a teda ju posúva do 6. plat. triedy?
Vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Zaradenie Vašej učiteľky do 6.platovej triedy je správne. Treba však pozrieť, či prvá atestácia nadväzuje na ÚSO vzdelanie. Ako môže mať druhú atestáciu pre kategóriu vychovávateľ, keď ako vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni ÚSO a vtedy sa druhá atestácia nevykonáva. A teraz si robí DPŠ učiteľstvo ? Aké ? Aj keby ste jej neuznali ani jednu atestáciu, tak na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované, ju zaradíte do 6. platovej triedy. Asi mám málo informácii a roky ukončených vzdelaní treba vždy uvádzať, zvlášť pri takýchto skladačkách vzdelaní, ktoré idú každé iným smerom.

kacka6
Zaradenie učiteľky MŠ

Pani Pavlíková, a ak by sme jej uznali 1. atestáciu (ktorá nadväzuje na ÚSO vzdelanie), zvýšilo by je to platovú triedu, a teda šla by do 7. mej, alebo by zostala v 6.tej ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

ÚSO a prvá atestácia je 6. platová trieda. Ale atestácia v kategórii vychovávateľ neplatí pre kategóriu učiteľ.

Tatiana Pravdová
Zaradenie učiteľky ZŠ

Dobrý deň,
od 1.10.2022 by k nám mala nastúpiť na zastupovanie učiteľka angličtiny (na jeden dva mesiace). Pani ukončila v januári 2018 magisterský štúdijný program: Učiteľstvo ekonomických predmetov v štúdijnom odbore: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Dňa 3.6.2020 vykonala pani rigoróznu skúšku v štúdijnom odbore: Učiteľstvo a pedagogické vedy, kde jej bol udelený titul PaedDr. Pani minulý školský rok prvýkrát pracovala na základnej škole, kde učila angličtinu, bola zaradená na adaptačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín (od 1.11.2021 - 31.01.2022), po ukončení adaptačného obdobia bola zaradená do 7. platovej triedy ako samostatný pedagogický zamestnanec. Keď bola naposledy u nás, doniesla mi všetky doklady k vzdelaniu a povedala mi, že titul PaedDr. uznávajú ako I. atestáciu. Preto sa Vás chcem opýtať, či jej získanie titulu PaedDr. môžeme uznať ako I. atestáciu, alebo ju ponecháme v 7. platovej triede? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Tatiana

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky ZŠ

Po prvé - nevidím žiadnu zmienku o vzdelaní na vyučovanie angličtiny. Po druhé nie titul, ale rigoróznu skúšku možno uznať po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný učiteľ na postup do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, a to za splnenia podmienok uvedených v § 30 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Päť rokov zaradenia do kariérového stupňa samostatná učiteľka nevidím, možno pár mesiacov, ani tému rigoróznej skúšky a jej súvis s vyučovaním aprobačných predmetov. Ešte si to všetko prehodnoťte podľa mojej odpovede, prípadne doplňte, čo som nenašla v otázke.

Tatiana Pravdová
Zaradenie učiteľky ZŠ

Ďakujem Vám za odpoveď, veľmi ste mi pomohli. Vzdelanie na vyučovanie angličtiny nemá. Iba to, čo som popísala. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.

kacka6
Učiteľka MŠ a jej zaradenie

Dobrý deň,
prosím o radu, kam zaradiť učiteľku v MŠ, ak má ukončenú SOŠ - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a v roku 2014 ukončené VŠ vzdelanie 1. stupňa - Učiteľstvo praktickej prípravy - štud. odbor Učiteľstvo profesij. predmetov a praktickej prípravy.
Ráta sa jej to VŠ štúdium a teda patrí už do 6. plat. triedy? Alebo zostáva v 5. pl. triede, nakoľko VŠ štúdium nemá zameranie na predškolskú a elementárnu pedagogiku? Vďaka.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ a jej zaradenie

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť. Učiteľstvo praktickej prípravy - študijný odbor učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy tam ako kvalifikačný predpoklad uvedený nie je, tak jej ho nemôžete uznať. Ostáva v 5. platovej triede.