10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Olga Kontrosova
Štatutárny zástupca riaditeľa

Na škole máme zástupkyňu riaditeľa školy - je to jej kariérova pozícia. Môže riaditeľ vymenovať aj štatutárneho zástupcu,( prípadne kedy môže aj dvoch) a aké má kompetencie štatutárny zástupca riaditeľa, čo má v náplni práce? Ktorý zákon bližšie špecifikuje vymenovanie a úlohu štatutárneho zástupcu ?

Maria Pavlikova
Štatutárny zástupca riaditeľa

Jediným štatutárnym zástupcom Vašej školy je jej riaditeľ. Riaditeľ si môže ustanoviť svojho zástupcu, prípadne dvoch, podľa typu a hlavne veľkosti školy. Týchto zástupcov ustanovuje do funkcie na základe pracovnej zmluvy, prípadne dohody o zmene pracovnej zmluvy. Žiadne vymenovanie sa nevykonáva, ani nie je špecifikované v žiadnom zákone. Zástupcov si ustanoví podľa organizačnej štruktúry, ktorá je prílohou organizačného poriadku. Pracovnú náplň zástupcovi určí riaditeľ školy podľa kompetencií, ktoré mu deleguje.

Dana Paprancová
štatutárny zástupca riaditeľa

Dobrý deň. Máme 2 zástupcov riaditeľa, vybrala si ich p. riaditeľka podľa pracovného poriadku, máme ich aj v organizačnej štruktúre, majú pracovnú zmluvu na zástupcu, ale ani jeden nemú v pracovnej náplni zastupovanie riaditeľa školy ako štatutára počas jeho neprítomnosti napr. prac. cesta, dovolenka a pod. Teraz by chcela p. riaditeľka jedného zástupcu tým poveriť. Podľa toho, čo som si tu prečítala, stačí to doplniť do pracovnej náplne, vymedziť v akom rozsahu (napr. počas PC, dovolenky ale napr., že sa to nevzťahuje na podpisovanie pracovných zmlúv) a upraviť riadiaci príplatok, aby spĺňal stupeň riadenia II.a-10 až 30.
Otázky: Netreba žiadny menovací dekrét na zástupcu štatutára, len to doplniť do pracovnej náplne? Musí byť aj v organizačnej štruktúre presne definované, že jeden zástupca je aj zástupca štatutára?
Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
štatutárny zástupca riaditeľa

Dobre ste si to prečítali. Ešte doplním jeden zástupca riaditeľa bude zástupcom štatutárneho orgánu (ktorým je jedine riaditeľ). Je to správne, aby jeden bol zástupcom riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, ako to uvádzate. Je vhodné, aby to bolo vymedzené aj v organizačnom poriadku. Dáte mu to do pracovnej náplne, môžete upraviť príplatok za riadenie, ktorý potom opravte aj v mzdovom predpise. Menovací dekrét sa nevyhotovuje, jedine sa to uvedie v pracovnej zmluve

Dana Paprancová
štatutárny zástupca riaditeľa

Na škole máme tiež 2 zástupkyne riaditeľa ani jedna nemá v pracovnej náplni zastupovanie štatutára počas jeho neprítomnosti (dovolenka, PC a pod.) Takže, ak by riaditeľka chcela jedného na takéto zastupovanie štatutára, stačí, keď mu to dá do pracovnej náplne, prípadne upraví aj riadiaci príplatok, netreba žiadne poverenie? Ak by ale riaditeľka bola na PN napr. plánovanej operácia a pod., potom by mala dať aj poverenie zástupcovi na jeho zastupovanie a jej riadiaci príplatok v takej výške ako má riaditeľka by prináležal zastupujúcej zástupkyni.
Zriaďovateľ vlastne vydáva poverenie na vedenie školy alebo zastupovanie riaditeľa len v prípade, ak riaditeľovi skončí funkčné obdobie alebo pracovný pomer. Dobre to takto chápem? Vopred ďakujem za odpoveď p. Paulíková

Maria Pavlikova
štatutárny zástupca riaditeľa

Ono by to nemalo byť, že riaditeľka chce alebo nechce. Veď keď bude dennodenne v práci, tak ju nikto nebude zastupovať, ale roky platí, že riaditeľ má jedného svojho zástupcu v plnom rozsah právomoci, ale iba počas presne určenej neprítomnosti. Všetko som uviedla vyššie.

luliana
Zastupca riaditeľa školy

1. Zastupca riaditeľa školy požiadal o sabatikal,t.j. neplatené voľno,ktorého obdobie si presne vymedzil v žiadosti.
Môže ukončit sabatikal skôr a vrátiť sa do školy v priebehu školského roku aj ked v žiadosti uviedol neskorší dátum?

2. Môže počas sabatikalu čerpať PN a PN mu prvých 10 dní platí zamestnávateľ u ktorého má schválené neplatené voľno?

3. Ako možno preradiť zástupcu riaditeľa školy na pozíciu učiteľa, keď riaditeľ zistí, že už neodvádza kvalitnú prácu ako na začiatku ? Má menovací dekrét na funkčné obdobie riaditeľa,čiže na dlhsie časové obdobie.

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa školy

Ak zamestnanec požiada o neplatené voľno a zamestnávateľ s tým súhlasí, rovnako sa postupuje aj v prípade, že sa chce vrátiť skôr. Riaditeľ súhlasí alebo nesúhlasí. Menovací dekrét pre zástupcu riaditeľa školy nemá oporu v zákone. Má byť ustanovený na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o zmene pracovnej zmluvy. Rovnako sa postupuje keď sa mu táto funkcie odníma. Ak zástupca riaditeľa školy neodvádza kvalitnú prácu, treba ho písomne na túto skutočnosť upozorniť a následne sa dá využiť § 63 ods. 1 písm. d) 4. bod Zákonníka práce.

luliana
Pracovné voľno s náhradou mzdy

Matka dieťaťa do 10 rokov má nárok na poskytnutie pracovného voľna pre potrebu starostlivosti o dieťa v trvaní 5 dní (podľa kolektívnej zmluvy) počas prázdnin až po vyčerpaní všetkých dní na daný kalendárny rok? Alebo môže túto možnosť využiť napríklad na vianočné prázdniny (5 dní pracovného voľna) a tých 5 dní dovolenky, ktoré by mohla čerpať, lebo ich ešte má , si prenesie do nového roku a teda jej zostane?

Maria Pavlikova
Pracovné voľno s náhradou mzdy

Netuším ako to máte upravené v kolektívnej zmluve. Kolektívna zmluva sa uzatvára spravidla na kalendárny rok. Keď nejaký nárok je na príslušný kalendárny rok, tak sa neprenáša. Nevyčerpanú dovolenku si preniesť môže.