6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anna Kubinská
zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň ,
Zamestnanec nastúpil do prvého zamestnania 25.9.2014. V školskom roku 2014 do 4.5.2015 absolvoval adaptačné vzdelanie. Dňa 25.9. 2017 ho pôvodný zamestnávateľ po 3 rokoch praxe preradil do karierového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou v zmysle §27 zákona 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch . Môžem ho zaradiť od 1.10. do platovej triedy pedagogický zamestnanec s II. atestáciou , keď má tretí stupeň VŠ ( Mgr. PaedDr. PhD). U pôvodného zamestnávateľa je zaradený ako učiteľ základnej školy na kratší pracovný čas a tiež vykonáva školského digitálneho koordinátora a vychovávateľa v cente voľného času. U nás pracuje ako školský tréner. Má ukončené VŠ - učiteľstvo telesnej výchovy, doktor pedagogiky PaedDr. a športová edukológia PhD.

Otázka č. 2
zamestnanec s VŠ III. stupňa PaedDr. PhD. 5 rokov praxe v zaradení samostatný pedagogický zamestnanec 30.9. 2022 , Môžem ho preradiť od 1.10. 2022 - pedagogický zamestnanec s I. atestáciu?

Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie pedagogického zamestnanca

Pre posúdenie zaradenia Vášho zamestnanca do kariérového stupňa nie je dôležité ako bol zaradený podľa zákona č. 317/2009 Z. z., ktorý je zrušený od 1. 9. 2019 . Napíšte vzdelania, ktoré posudzujete, a to podľa osvedčení, tituly nie sú určujúce. Rovnako aj v otázke č. 2. čo chcete zohľadniť ako náhradu prvej atestácie.

Anna Kubinská
vzdelanie - doplnenie

ukončené vzdelanie- učiteľstvo umeleco- výchovných a výchovných predmetov v študijnom programe- učiteľstvo telesnej výchovy - ukončené 13.5.2014 ( Mgr. ). Rigorózna skúška v tom istom programe ukončená 20.6.2016 ( PaedDr. ) . Štátna skúška v študijnom odbore športová edukológia - štúdium ukončené 23.8.2017 ( PhD. ). Pracuje ako školský tréner.

otázka č. 2 ukončené vzdelanie - učiteľstvo anglického jazyka a telesnej výchovy - ukončené 22.5,2017 ( Mgr. ). Rigorózna skúška v tom istom odbore - štúdium ukončené 17.12.2019 ( PaedDr. ). Študijný odbor vedy v športe v študijnom programe - športová edukológia - štúdium ukončené 26.8.2020 ( PhD. ) Pracuje ako učiteľ anglického jazyka a telesnej výchovy.

Ďakujem

Maria Pavlikova
vzdelanie - doplnenie

Ak dňa 25. 9. 2017 ho pôvodný zamestnávateľ po 3 rokoch praxe preradil do karierového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou, tak Vy na základe vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa a v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) bod 1 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z. ho zaradíte od 26. 9. 2022 do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
V druhom prípade po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec mu uznáte rigoróznu skúšku a zaradíte ho do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou, a to . v súlade s § 30 ods. 1. písm. c) bod 1 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z.

Jarmila Ziskova
zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, pani Pavlíková. Mám ukončené magisterské štúdium v odbore pedagogika - občianska náuka a doplňujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre mentálne postihnutých a 24 rokov pedagogickej praxe. Od 1.11. 2022 nastupujem do po pôsobení vo verejnej správe do špeciálnej školy ako učiteľka. Chcem sa opýtať do akého kariérneho stupňa mám byť zaradená. V predchádzajúcej učiteľskej praxi mi bolo uznané ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky autorstvo učebníc pre špeciálne školy, je to možné aj teraz?

Maria Pavlikova
zaradenie pedagogického zamestnanca

Ako učiteľka špeciálnej základnej školy ste kvalifikovaná, čomu zodpovedá zaradenie do 7. platovej triedy, pracovná trieda dva.. Náhradu prvej kvalifikačnej skúšky - prvej atestácie by bolo vhodné preukázať. Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z., ktorá to umožňovala bola zrušená 1. 11. 2009.