4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kaja2020
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň. Prosím o pomoc so zaradením pani učiteľky MŠ.
1. Pani učiteľka má vysokoškolské štúdium prvého stupňa (Bc.) v študijnom programe a odbore Predškolská a elementárna pedagogika na KU v Ružomberku (r. 2009) a VŠ druhého stupňa (Mgr.) v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy. KU v Ružomberku r. 2021. V školstve pracuje od r. 2019 ako vychovávateľka a od r. 2020 ako učiteľka MŠ. Zaradená je do 6 PT. Pani učiteľka žiada na základe novej vyhlášky o preradenie do 7 PT.

2. Pani učiteľka má magisterské vzdelanie v programe sociálna práca odbor sociálna práca (r. 2014). Maturitnú skúšku na SOŠ Pedagogickej v Levoči r. 2019 odbor Učiteľstvo pre MŠ. Ďalej absolvovala Základný modul DPŠ – Pedagogický kompetenčný rámec na KU v Ružomberku r. 2021 a kvalifikačné vzdelávanie program DPŠ s názvom Rozširujúci modul DPŠ v kategórii učiteľ v rozsahu 100 hod.na KU v Ružomberku r. 2022, čím získala kvalifikačný predpoklad učiteľ pre 2. st ZŠ, pre SŠ,ZUŠ a JŠ. V školstve pracuje od r. 2021 ako učiteľka MŠ. Zaradená je do 6 PT. Pani učiteľka žiada na základe novej vyhlášky o preradenie do 7 PT.
Podľa mňa keď nemajú učiteľstvo pre 1. st.ZŠ ostávajú v 6 PT no nie som si celkom istá.
Ďakujem vopred za cennú pomoc.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
ak pani učiteľky žiadajú na základe novej vyhlášky o preradenie do 7. platovej triedy, je potrebné uviesť podľa ktorej vyhlášky a ktorého bodu. Možno som niečo prehliadla. Zatiaľ podľa mňa obidve sú kvalifikované. Prvá na na úrovni bakalárskeho vzdelania a patrí jej zaradenie do 6. platovej triedy a druhá pani učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť je rovnako zaradená do 6. platovej triedy.

kacka6
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
prosím kam zaradiť učiteľku MŠ? Ukončená Obchodná akadémia v r. 2003, ukončené pomaturitné štúdium v r. 2020 na SOŠ, večerná forma štúdia - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Adaptačné má už takisto ukončené. Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
Vaša učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a zaradíte ju do 5. platovej triedy.