10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Dannicek
Zaradenie vychovávateliek do PT

Dobrý deň,
prosím o radu pri zaraďovaní vychovávateliek školského internátu pri strednej škole do PT:

1. Hlavná vychovávateľka -
II. stupeň VŠ - študijný odbor Katolícka teológia(5-ročné štúdium)
I. kvalifikačná skúška
DPŠ na vyučovanie NV na ZŠ, SŠ
Do ktorej triedy ju zaradiť? Pracuje už dlhšie ako vychovávateľka.

2. Vychovávateľka
Bc. - št. odbor Vychovávateľstvo
Mgr. - št. odbor Pedagogika, št. program sociálna pedagogika
DPŠ

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateliek do platových tried

V prvom prípade je potrebné doplniť v ktorej kategórii vykonala prvú kvalifikačnú skúšku a v ktorej kategórii bola v tom čase zaradená, prípadne aj ďalšie roky ukončených štúdií a jej zaradenia.
V druhom prípade by sa mohla zaradiť v súlade s vyhláškou č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. Vychovávateľ, bod 14, ak DPŠ bola vykonaná po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Opäť nepíšete žiadny časový údaj, zaradenie by mohlo byť do 10. platovej triedy.

Dannicek
Zaradenie vychovávateliek do platových tried

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a dopĺňam potrebné údaje.

1. Hlavná vychovávateľka -

II. stupeň VŠ - študijný odbor Katolícka teológia(5-ročné štúdium)- r. 1999
I. kvalifikačná skúška - r. 2005, podľa Vyhlášky MŠ SR číslo 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
DPŠ na vyučovanie NV na ZŠ, SŠ - r. 1999 (v rámci štúdia na VŠ)
Zaradená do kategórie Vychovávateľ

Do ktorej triedy ju zaradiť? Pracuje už dlhšie ako vychovávateľka.

2. Vychovávateľka
Bc. - št. odbor Vychovávateľstvo - r. 2007
Mgr. - št. odbor Pedagogika, št. program sociálna pedagogika - 2009
DPŠ - r. 2013 - pedagogická spôsobilosť na vyučovanie akademických predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaného študijného programu alebo študijného odboru a vykonané štátne skúšky

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateliek do platových tried

V obidvoch prípadoch plnia kavlifikačné predpoklady na činnosť vychovávateliek na školsksom internáte pri stredných školách podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/20069 Z. z., príloha č. 1 časť XIII., písm. A, bod 14. Ak pani vychovávateľka v prvom prípade vykonala 1. kvalifikačnú skúšku v dobe, keď vykonávala činnosť vychovávateľky (neodpovedali ste mi, fakt, že pracuje dlhšie ako vychovávateľka, neviem dlhšie ako kto ?), tak jej patrí zaradenie do 11. platovej triedy. V druhom prípade do 10. platovej triedy.

Dannicek
Zaradenie vychovávateliek do PT

Ešte raz ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Hlavná vychovávateľka pracuje na ŠINT pri SŠ od 1.9.2012.

I. kvalifikačnú si spravila v roku 2005. Ako ju teda zaradiť?

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateliek do platových tried

Keď Vám odpovedám na otázku, všetky predchádzajúce otázky sa mi zatvoria a musím ich pracne prepisovať na pepier. Bola by som veľmi vďačná, leby ste všetky informácie uviedli do jednej otázky. Ak je ŠINT školský internát a hlavná vychovávateľka tam pracuje od 1. 9. 2012 a v čase vykonania 1. kvalifikačnej skúšky bola zaradená v inej kategórii (čo opäť nie je zrejmé), tak jej ju pre kategóriu vychovávateľ neuznáte a zaradíte ju do 10. platovej triedy.

Dannicek
Ďakujem Vám veľmi pekne za

Ďakujem Vám veľmi pekne za Vaše doterajšie odpovede. Nevedela som, že Vy nevidíte predchádzajúce komentáre a máte s tým toľko starostí. Takže sa Vám ospravedlňujem, ale dosť mi záleží na tom, aby bola dotyčná osoba riadne zaradená.
Skúsim to teraz zrekapitulovať.

Hlavná vychovávateľka na školskom internáte pri strednej škole pracuje od 1.9.2012 v kategórii Vychovávateľ
Má vyštudované:
II. stupeň VŠ - študijný odbor Katolícka teológia (5-ročné štúdium)-r. 1999
I. kvalifikačná skúška - r. 2005, podľa Vyhlášky MŠ SR číslo 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
DPŠ na vyučovanie NV na ZŠ, SŠ - r.1999 (v rámci štúdia na VŠ)

V čase vykonania I. kvalifikačnej skúšky u nás ešte nepracovala, ale pracovala ako vyučujúca NV na ZŠ a SŠ. Môžeme jej uznať túto kvalifikačnú skúšku a zaradiť ju do 11 PT?

Ďakujem za Vašu ochotu a čas.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateliek do platových tried

Nie, nemôžete ju zaradiť do 11. platovej triedy, moja predchádzajúca odpoveď je správna. Kvalifikačnú skúšku alebo atestáciu vykonanú v kategórii učiteľ namôžeme uznať pre kategóriu vychovávateľ. Platí to aj opačne. Sledujeme kategóriu, v ktorej bola zaradená v čase vykonania 1. atestácie a v porovnáme ju s kategóriou, v ktorej je zaradená v dobe, keď to posudzujeme. Definitívne 10. platová trieda.

zu.vo
zaradenie vychovavatela skolsky internat

Dobrý deň, poprosím o radu, ako zaradiť vychovávateľa na školský internát:
Má 33 ročnú pedagogickú prax, pracoval ako učiteľ ZŠ, SŠ, vychovávateľ SŠ, vychovávateľ v detskom domove.
1999, VS 2.stupeň, SPU Nitra, ekonomika poľnohospodárstva
2001, vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov
2015, osvedčenie o druhej atestácii - učiteľ strednej školy
Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Váš vychovávateľ je povinný podľa bodu 6 v oddiele A absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Ak sa dá, tak uplatníte § 83 ods.2 zákona č. 138/2019 Z. z. a v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona by ste ho považovali za kvalifikovaného. Uvádzate, že už pracoval ako vychovávateľ, tak asi sa nedá uplatniť. Predpokladám, že atestácie má vykonané pre kategóriu učiteľ a ak nie je kvalifikovaný, tak jeho zaradenie bude do 6. platovej triedy.