2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ľubina
Podkategória zamestnanca

Dobrý deň, potrebovala by som odpoveď na otázku do akej podkategórie zamestnanca patrí učiteľ praktickej školy s ukončením vysokoškolského vzdelania na PU PF v Prešove odbor pedagogika mentálne postihnutých/špeciálna pedagogika, s ukončeným 5 ročným štúdiom. V súčasnosti pracujem na Spojenej škole-OU a PŠ. Učím prevažne v PŠ, ale všeobecnovzdelávacie predmety SJL a MAT aj na OU. V súčasnosti som v kategórii učiteľ, podkategórii učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Počula som však názor, že mám byť v podkategórii učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie. Trošku ma zmiatol aj metodický pokyn 18/2015 kde v čl.11 Spôsob ukončovania prípravy je v (2) uvedené cit. ,,Úspešným absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie." Uvedenú informáciu potrebujem pre doplnenie údajov na druhú atestačnú skúšku. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom Mgr. Ľuba Kiš-Butková

Maria Pavlikova
Podkategória zamestnanca

Podľa môjho názoru učiteľ praktickej školy by mal byť zaradený v podkategórii podľa § 13 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. Kvalifikačné predpoklady pre túto podkategóriu sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť IX. Na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v praktickej škole je plneneí kvalifikačných predpokladov aj predpoklad uvedený v bode 3, ktorý je plnením kvalifikačných predpokladov aj pre prvý stupeň špeciálnych základných škôl, ale to nič nemení na skutočnosti, že učiteľ praktickej školy je učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie. Prihlášku na druhú atestáciu Vám "kontroluje" Váš zamestnávateľ a mala by na nej uvedená podkategória, v ktorej ste aj skutočne zaradený, nemôžeme vychádzať z toho, čo sme niekde počuli, ale ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov.