5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pam
Kreditový príplatok, dve pracovné zmluvy- dve pozície, rozdielne kategórie v osvedčení

Prosím Vás o usmernenie. Máme na škole zamestnanca, ktorý má dve pracovné zmluvy:
Pracuje na polovičný úväzok ako učiteľ (štátna skúška nemecký jazyk a literatúra)
a polovičný úväzok ako odborný zamestnanec - školský psychológ (štátna skúška poradenská psychológia a školská psychológia)
Zamestnanec získal kredity na základe osvedčení určených pre kategórie:
- školský psychológ - 8 kreditov
- učiteľ - 10 kreditov
- samostatný učiteľ aj školský psychológ 12 kreditov.
Spolu 30 kreditov ale za obe pracovné pozície.

Moja otázka znie:
Je možné zamestnancovi vyplácať kreditový príplatok 6% ako učiteľovi a zároveň 6% ako školskému psychológovi?
Alebo si musí zberať samostatne 30 kreditov za kategóriu učiteľ a samostatne 30 kreditov za kategóriu psychológ?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok, dve pracovné zmluvy, dve kategórie

Kreditový systém je obsahom siedmej časti zákona č. 317/2009 Z. z., a to § 46 až § 48. Odpoveď na Vašu otázku nájdete v § 47a ods. 9 zákona, kde je uvedené, že riaditeľ školy uzná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený alebo pre vyučovaný predmet učiteľa v závislosti od potrieb a zamerania školy v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania na účely vyplácania kreditového príplatku. Učiteľ a odborný zamestnanec sa musí vzdelávať pre každú kategóriu zvlášť a pritom môže zbierať aj kredity, ale za každú kategóriu sa uznávajú zvlášť. Váš zamestnanec ešte nenazbieral potrebný počet kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.

pam
Osvedčenie pre dve kategórie súčasne

ďakujem za usmernenie. A prosím ešte otázka k danej téme.
Jedno horeuvedené "Osvedčenie" znie pre dve kategórie súčasne - učiteľ aj školský psychológ - získal 12 kreditov. V tomto prípade sa mu započíta počet kreditov k úväzku učiteľ 12 a zároveň započíta 12 kreditov k úväzku školský psychológ?
Alebo sa musí vybrať iba jedna pozícia, ku ktorej sa pripočíta 12 kreditov?

Ďakujem

pam
Osvedčenie pre dve kategórie súčasne

ďakujem za usmernenie. A prosím ešte otázka k danej téme.
Jedno horeuvedené "Osvedčenie" znie pre dve kategórie súčasne - učiteľ aj školský psychológ - získal 12 kreditov. V tomto prípade sa mu započíta počet kreditov k úväzku učiteľ 12 a zároveň započíta 12 kreditov k úväzku školský psychológ?
Alebo sa musí vybrať iba jedna pozícia, ku ktorej sa pripočíta 12 kreditov?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Osvedčenie pre obidve kategórie súčasne

Ak zamestnanec predložil Osvedčenie o získaní 12 kreditov, na ktorom sú uvedené dve alebo viac - rôzne kategórie, tak kredity platia pre všetky uvedené kategórie. Ak zamestnanec pracuje v dvoch kategóriách, tak mu ich zarátate v dvoch kategóriách.