9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Janigova
Zaradenie- kariérový stupeň a pedagogická prax

Vážená pani Pavlíková,
prosím Vás o radu, do akého kariérového stupňa by som mala byť zaradená a koľko rokov pedagogickej praxe by mi malo byť uznaných?
Moje štúdium:
- 2004-2009 vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo predmetov geografia a informatika
-1.9.2009-31.8.2012 vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v študijnom odbore Odborová didaktika, v programe Teória vzdelávania náboženskej výchovy, dizertačná práca: Inovácie vyučovania geografie a náboženskej výchovy prostredníctvom e-learningu
-počas štúdia som vyučovala cvičenia ako doktorand
-2010 rigorózna skúška v študijnom programe Učiteľstvo geografie, v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov
-1.9.2011 - doteraz: v súvislosti s dizertačnou prácou a výskumom som sa zamestnala na základnej škole počas posledného ročníka doktorandského štúdia po nástupe do zamestnania som neabsolvovala adaptačné vzdelávanie na základe potvrdenia výučby cvičení z univerzity (2 roky)
- vo februári 2013 mi boli udelené kredity (60) za vykonanie rigoróznej skúšky
- 2013 uznanie náhrady 1. atestačnej skúšky na základe získania tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania
- počas roku 2013 som sa zúčastnila viacerých aktualizačných vzdelávaní, za ktoré som získala ďalších 62 kreditov
v septembri 2013 som už z dôvodu PN a tehotenstva na zš nenastúpila a v januári 2014 som nastúpila na materskú dovolenku, ktorá mi skončila v auguste 2014, pokračovala som na rodičovskej dovolenke až do 1.augusta 2016, kedy som nastúpila späť do zamestnania až doteraz.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
S pozdravom
Janigová

Inginier
Uznanie 12.platovej triedy

Dobrý deň,
chcem poprosiť o informáciu týkajúcu sa zaradenia do platovej triedy. Vyštudoval som VŠ - učiteľstvo pre 1. stupeň. Následne som absolvoval rozširujúce štúdium - Matematika pre 2. stupeň, neskôr 2. atestáciu - Matematika pre 2. stupeň. Moja otázka znie: Koľko hodín Matematiky na 2. stupni musím mať najmenej v úväzku, aby som mohol byť zaradený do 12. plat.triedy? Ďakujem

Maria Pavlikova
Uznanie 12. platovej triedy

Aby ste boli kvalifikovaným učiteľom a uznali Vám druhú atestáciu, musíte plniť kvalifikačnú požiadavku, ktorou je podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. vyučovanie predmetov svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu. Vo Vašom prípade môžete učiť na prvom stupni všetky predmety a na druhom stupni matematiku spolu v rozsahu 10 hodín. Alebo len na druhom stupni matematiku 10 hodín.

Maria Pavlikova
Zaradenie kariérový stupeň a pedagogická prax

Pedagogická prax je v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. prax pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Doba doktorandského štúdia nie je pedagogická prax. Do pedagogickej praxe sa započítava len to obdobie, keď ste pracovali ako učiteľka na základnej alebo strednej škole. Nezdá sa mi, že v roku 2013 ste mali tri roky pedagogickej praxe na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou. V súčasnosti podmienku troch rokov pedagogickej praxe plníte a po šiestich rokov pedagogickej praxe Vás zaradia do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou za podmienky, že budete plniť kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu. Pedagogická prax a aj ostatná prax sa počíta presne na dni a nedá sa určiť koľko pedagogickej praxe máte od roku 2011 do roku 2013. Nepočíta sa to 2011, 2012, 2013. Každý rok má minimálne 365 dní.

Janigova
Ďakujem

Veľmi pekne Vám ďakujem pani Pavlíková.

Soňa Durianová
Uznanie náhrady 1. atestačnej skúšky

Dobrý deň pani Pavlíkova,
Veľmi pekne Vás chcem poprosiť o radu pri uznaní 1.atestačnej skúšky. V roku 1998 som ukončila magisterské štúdium trénerstvo Telesná výchova – špecializácia tanec. V roku 2003 som ukončila magisterské štúdium Telesná výchova – Občianska náuka. Pedagogickú prax som vykonávala počas druhej vysokej školy ( uznali mi alikvotnú čas, keďže som bola zamestnaná na dohodu) . Do 31.10. 2009 mi uznali prax 5 rokov a 96 dni. Chcem sa prosím spýtať či spĺňam podmienky na náhradu 1. Atestačnej skúšky, keďže mám 2 vysoké školy a 5 rokov praxe ešte pred dátumom 1.11.2009 a kto rozhoduje o uznaní náhrady atestácii?
Ďakujem Soňa

Maria Pavlikova
Uznanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky

O uznaní náhrady prvej kvalifikačnej skúšky rozhoduje riaditeľ školy na základe § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z ., ktorá je zákonom č. 317/2009 Z. z. od 1. 11. 2009 zrušená. V uvedenom paragrafe nie je uvedené, že by sa druhá vysoká škola uznávala ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky.

Strapek
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň, prosím poradiť, ako zaradiť nového zamestnanca - učiteľa odborných predmetov. Má vysokú školu a DPŠ. 1. kvalifikačnú skúšku nemá. Od r. 1995 - 2006 pracoval ako učiteľ odborných predmetov 10 rokov a 11 mesiacov. Od roku 2006 nepracoval v školstve, ale v inom rezorte ako technik. Môžeme mu uznať náhradu kvalifikačnej skúšky a zaradiť ho do 11. platovej triedy?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Ak zamestnanec pracoval od 1995 - 2006 ako učiteľ odborných predmetov 10 rokov a 11 mesiacov, tak v tom období mu na základe jeho vzdelania vtedajší zamestnávateľ za vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľské a DPŠ po piatich rokov pedagogickej praxe uznal náhradu 1. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Ak tomu tak bolo a ak spĺňa kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. a učí predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu, tak podľa môjho názoru môžete ho zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou do 11. platovej triedy.