Základné komunikačné zručnosti

04.09.2009
Škola a rodina

Človek ako živá a spoločenská bytosť nutne prejavuje svoju spoločenskú podstatu práve v komunikačnom procese, a to či už zámernom, alebo nie celkom uvedomenom. Kde sú spolu aspoň dvaja ľudia, neexistuje nekomunikácia. Nie vždy si komunikačný proces uvedomujeme, často sa deje úplne automaticky, spontánne, neriadene na nevedomej úrovni.

Ak chcete vedieť, ako sa vyvarovať chybám v komunikácii, je potrebné naučiť sa efektívne komunikovať. Napr. keď na ulici stretávame množstvo ľudí, určitým spôsobom s nimi komunikujeme. S niektorými nadviažeme očný kontakt, od niekoho sa odtiahneme, v dopravnom prostriedku si spontánne vyberáme, ku komu si prisadneme, naopak, od človeka pod vplyvom alkoholu sa vzdialime a pod.

Tak vlastne týmto ľuďom vedome či nevedome komunikujeme naše názory, prezentujeme postoje, nálady a emócie, reagujeme na ich signály a vysielame tie naše.

Komunikáciu charakterizuje vysielanie a prijímanie verbálnych i neverbálnych signálov minimálne medzi dvoma osobami. V tomto procese môže dochádzať k výmene postojov, názorov a emócií, a to na rôznych úrovniach a v rôznych podobách. Aby komunikačný proces mohol prebiehať, musí byť na jednej strane niekto, kto bude signály vysielať, a na druhej strane musí existovať prijímač – čiže niekto, kto bude vysielané signály dekódovať. Obsah komunikácie nazývame komuniké, spôsob, akým komunikácia prebieha, nazývame komunikačný kanál.

Vo všeobecnosti podľa používaných prostriedkov sa komunikácia delí na:
- verbálnu,
- neverbálnu,
- komunikáciu činom, skutkom.

Zásady efektívnej komunikácie

Treba mať na pamäti, že jedine zhodou (kongruenciou) verbálnych a neverbálnych prejavov môžeme u prijímateľa dosiahnuť pocit autenticity a opravdivosti.

Komunikácia je efektívna vtedy, keď osoba, s ktorou komunikujeme, pochopí informáciu tak, ako ju zamýšľame komunikovať, aj s jej neverbálnou zložkou. Ak sa nám podarí dosiahnuť pochopenie, čo a prečo komunikujeme, vtedy komunikujeme efektívne.

Chyby pri komunikácii

- Človek sa v mysli zaoberá niečím iným, jednoducho nepočúva, čo mu hovorí partner.
- Človek je taký zaujatý tým, čo chce sám povedať, že počúva iných len preto, aby čo najrýchlejšie vystriehol chvíľu a zapojil sa do rozhovoru.
- Ľudia často počúvajú iných len preto, že ich chcú hodnotiť.
- Nedôvera medzi partnermi, nedostatočné poznanie podporujú udržanie a nárast podozrievavosti.

Aktívne počúvanie

Aktívne počúvanie tvorí veľmi dôležitý predpoklad efektívnej komunikácie. Nemôžeme efektívne komunikovať bez toho, aby sme aktívne neprijímali signály nášho partnera. Umožňuje nám to poznanie toho, s kým hovoríme, jeho potrieb, starostí, emocionálneho rozpoloženia. Dáva v komunikácii pocit pochopenia, dôležitosti, rešpektu, osobitosti, záujmu.

Ak máte záujem získať viac informácií, ako možno zdokonaliť vaše komunikačné zručnosti, objednajte si našu publikáciu Sociálne vzťahy a problémy na školách.
Vybrané z článku Základné komunikačné zručnosti.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte