Špecifiká zápisnice

27.09.2013
Prevádzka školy

Zápisnica je oficiálnym interným dokumentom,ktorý si môžu vyžiadať kontrolné orgány. Preto je potrebné venovať jej náležitú pozornosť aj napriek tomu,
že formálnu ani obsahovú stránku zápisnice neupravuje žiaden predpis.

Pri písaní zápisnice zo zasadania pedagogickej rady (PR) je potrebné si uvedomiť jej špecifiká:
• o aký typ PR ide (o plánovaciu, klasifikačnú, hodnotiacu...),
• aký má cieľ, obsah — program, metódy rokovania,
• aké a komu zadáva úlohy,
• k čomu by mali spieť uznesenia.

Štátna školská inšpekcia sa pri kontrole zápisníc z PR stretáva najčastejšie s týmito nedostatkami:
• rokovací poriadok je síce vypracovaný, ale zápisnice sa nevedú podľa neho,
• chýba uvedenie cieľa PR,
• prerokúvanie úloh na PR, ktoré svojím obsahom patria do programu pracovnej porady,
• zužovanie poslania PR na klasifikačnú poradu,
• označenie štvrťročná a trištvrteročná klasifikačná porada (legislatíva uvádza klasifikáciu iba na konci prvého polroka a druhého polroka),
• splnenie uznesení sa nekontroluje, iba sa teoreticky skonštatuje, či boli splnené/nesplnené, • úlohy nie sú jasne a jednoznačne formulované, ich štylizácia je nelogická,
• nie je určená osobná zodpovednosť za splnenie úloh, termín ich splnenia, formy a metódy kontroly splnenia,
• neefektívna diskusia — záznamy z nej svedčia o odbočovaní od témy a programu PR,
• v prípade podávania návrhov na opatrenia chýbajú výsledky rokovania alebo hlasovania,  uznesenia pedagogickej rady sú nekonkrétne, nekontrolovateľné, sú často formálne,
• najčastejšie nedostatky sú v ujasnení si kompetencií PR:
   a) v záveroch pedagogickej rady sa nachádzajú výroky: pedagogická rada rozhodla napr. o zníženej známke zo správania, o uložení výchovných opatrení — túto kompetenciu PR nemá,
   b) často schvaľuje to, k čomu sa iba vyjadruje, alebo berie na vedomie to, k čomu podáva návrhy,
   c) nevyužíva kompetenciu odporúčať/neodporúčať riaditeľovi na schválenie, prijatie/neprijatie,
• chýba overenie zápisnice,
• neprítomní pedagogickí zamestnanci na rokovaní PR dodatočne nepodpísali zápisnicu.

Pri písaní zápisnice zo zasadania metodických združení (MZ) a predmetových komisií (PK) sa treba riadiť:
• stanoveným plánom práce MO,
• zameraním a obsahom konkrétneho zasadania, ktoré by malo vyplývať z aktuálnych potrieb školy a učiteľov, riešenia výchovno-vzdelávacích problémov, hodnotenia svojej činnosti...

Najčastejšie nedostatky vyplývajúce zo zápisníc MZ a PK:
• MO sa nepodieľajú na formulovaní a plnení úloh školy,
• nevychádzajú z hlavných úloh školy,
• plány MO sú často formálne (vypracované na 1 stranu), chýba pedagogický cieľ a stanovenie špecifických cieľov  nie sú stanovené kritériá na hodnotenie splnenia cieľov,
• chýba analýza výchovno-vzdelávacieho procesu (VVP) za predchádzajúci školský rok,
• MO neplnia kontrolnú a hodnotiacu funkciu,
• zasadnutia sú formálne, viac sú obsahovo zamerané na súťaže alebo realizované projekty,
• nesleduje sa kvalita práce a jej účinok na VVP,
• MO málo plnia úlohy v oblastiach interného vzdelávania (výmena pedagogických skúseností), odborná a vzdelávacia funkcia je iba konvenčná, nie sú prínosom pre osobnostný a profesijný rast pedagogických zamestnancov,
• zápisnice zo zasadnutí sú formálne:
   a) neobsahujú náležitosti písania zápisníc,
   b) zápisnica je iba prepisom bodov programu,
   c) zápis je príliš stručný, nejednoznačný, po štylistickej stránke nelogický, s neaktualizovanými pomenovaniami dokumentov alebo inštitúcií (ČTP, OČAP, MŠ SR, PPP...), s gramatickými chybami,
   d) chýba kontrola stanovených úloh prípadne prijatých opatrení z predchádzajúceho zasadania MO,
   e) nejasná formulácia úloh a opatrení, ktoré sú často formálne a nekontrolovateľné,
   f) nie sú stanovené úlohy vyplývajúce zo zasadania MO,
   g) ak sú stanovené úlohy, nie je určená osobná zodpovednosť za ich splnenie ani termín splnenia,
   h) neefektívna diskusia — často je iba konštatované, že sa diskutovalo o niečom (ŠVP, ŠkVP, TVVP, zmeny v UO...), bez uvedenia záverov.

Viac v publikácii Dokumentácia základnej školy.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte