Zdravotná spôsobilosť

16.12.2009
Personalistika
Vzdelávanie a výchova

V zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vyskytuje § 10, ktorý hovorí o zdravotnej spôsobilosti.

Pedagogický a odborný zamestnanec zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v bezprostrednom kontakte. Preto doterajšie prieskumy dokázali vysokú psychickú záťaž na týchto zamestnancov a prax preukázala „nevhodnosť“ niektorých zamestnancov na výkon tejto činnosti (napr. používanie fyzických trestov, agresívne správanie, sexuálne deviácie a pod.).

Telesná a duševná spôsobilosť

Z uvedených dôvodov je v zmysle odseku 1 predpokladom pre výkon pedagogickej a odbornej činnosti zdravotná spôsobilosť, ktorej súčasťou je okrem telesnej spôsobilosti aj duševná spôsobilosť.

Preukázanie spôsobilosti

Vplyvom záťaže, stresu a pod. sa môže zdravotná spôsobilosť počas výkonu zmeniť alebo samotná záťaž odhalí možnosť straty duševnej alebo telesnej spôsobilosti zamestnanca. Preto sa zamestnávateľovi umožňuje vyžadovať preukázanie zdravotnej spôsobilosti aj počas výkonu činnosti. Takýto postup zamestnávateľovi vlastne aj doteraz ukladal § 147 ods. 1 Zákonníka práce.

Časový priestor

V záujme ochrany zamestnanca zákon vytvára časový priestor v dĺžke 90 dní na jej preukázanie. Ak by zamestnanec nepreukázal po uplynutí tejto lehoty zdravotnú spôsobilosť, zamestnávateľ bude postupovať podľa Zákonníka práce.

Náklady spojené s preukazovaním

Odsek 4 hovorí, že účasť zamestnanca na príslušných vyšetreniach je prekážka v práci na strane zamestnávateľa a z uvedeného dôvodu priame náklady spojené s týmto preukazovaním uhradí zamestnancovi zamestnávateľ.

Pre viac informácií navštívte náš E-Shop a objednajte si našu publikáciu Personalistika v práci riaditeľa školy.

Výber z článku Kontinuálne vzdelávanie.

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte