1 príspevok / 0 nový
tyvolly
Preradenie žiaka v priebehu školského roka do inej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či Je možné preradiť žiaka do inej triedy v priebehu školského roka?

V priebehu školského roka došlo k preradeniu žiaka do inej paralelnej triedy bez informovanosti zákonného zástupcu. Rodič túto skutočnosť zistil až po 3 mesiacoch na rodičovskom združení. Aj napriek tomu, že ho riaditeľ školy preradil do inej triedy, žiak bol evidovaný na edupage v pôvodnej triede, preto rodič nemal šancu zistiť, že už je žiakom inej triedy. Obe triedy postupujú podľa rovnakých učebných osnov. Po rodičovskom združení rodič vyzval vedenie školy o zdôvodnenie preradenia jeho syna. Riaditeľ to argumentoval nevhodným a vulgárnym správaním žiaka. Riaditeľ vo svojom stanovisku uviedol aj Informáciu o tom, že informáciu preradení jeho syna zaslali rodičovi prostredníctvom edupage, iné písomné stanovisko zaslané nebolo. Nakoľko rodič na tento oznam nereagoval, škola to brala ako súhlas s ich rozhodnutím. Škola zaevidovala syna v novej triede až po polročnom hodnotení.

a) Je možné aby bol žiak preradený v priebehu školského roka do inej triedy? Na základe akého právneho predpisu?
b) Je možné aby bol žiak preradený do inej triedy aj bez informovanosti a písomného súhlasu zákonného zástupcu? Alebo tým škola porušila nejaký právny predpis?
c) Je možné, že aj aj napriek tomu, že bol žiak preradený do inej triedy, aby bol evidovaný v dokumentácii pôvodnej triedy?
d) Je možné preradenie žiaka na základe nevhodného správania brať akúsi formu výchovného opatrenia?

Ďakujem za fundované odpovede.