Učíme sa používať váhu

Februárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.

DOKRESĽOVANIE

Vzdelávacia oblasť

Človek a svet práce

Vzdelávaci podoblasť

Užívateľské zručnosti

Výkonový štandard:

  • Má jednoduché užívateľské zručnosti predmetov dennej potreby v domácnosti a aj elementárnych pracovných nástrojov v dielni či záhrade.

Cieľ aktivity:

  • Vyvažovať predmety na rovnoramenných váhach.

Úloha:

1. Úlohou detí je dokresliť na misky váh predmety alebo kocky tak, aby váhy boli vždy vo vyváženej polohe. Upozornite deti, že v niektorých prípadoch sú možné viaceré riešenia.

Stiahnite si dokument